Visa allt om IRM Contracting i Kristinehamn Aktiebolag
Visa allt om IRM Contracting i Kristinehamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 992 8 773 7 365 59 022 13 488 7 681 9 447 7 931 22 400 10 595
Övrig omsättning 96 25 57 14 22 26 47 - - 7
Rörelseresultat (EBIT) 1 158 2 341 998 1 843 522 569 869 1 067 2 424 184
Resultat efter finansnetto 1 534 3 870 1 294 1 104 145 565 60 721 423 305
Årets resultat 249 1 915 425 634 81 7 15 357 210 166
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 172 6 445 4 226 2 957 3 016 3 078 3 105 2 203 2 254 1 566
Omsättningstillgångar 4 138 3 334 2 998 3 338 9 883 38 918 6 279 1 582 3 795 1 377
Tillgångar 10 310 9 779 7 224 6 294 12 899 41 996 9 384 3 786 6 049 2 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 439 4 190 2 275 1 849 1 216 1 135 1 128 1 113 756 546
Obeskattade reserver 1 293 1 129 944 778 535 574 553 553 350 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 50 350 350 350
Långfristiga skulder 1 906 916 878 370 519 932 454 220 1 918 305
Kortfristiga skulder 2 671 3 544 3 126 3 296 10 629 39 354 7 198 1 549 2 674 1 513
Skulder och eget kapital 10 310 9 779 7 224 6 294 12 899 41 996 9 384 3 786 6 049 2 944
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 534 563 456 444 494 466 412 379 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 200 2 082 1 842 1 893 1 963 2 237 1 572 1 507 971
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 226 1 228 1 106 940 1 006 1 029 847 781 545
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 088 8 798 7 422 59 036 13 510 7 707 9 494 7 931 22 400 10 602
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 6 6 5 6 7 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 332 1 253 1 228 9 837 2 698 1 280 1 350 1 322 3 733 2 119
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 749 579 658 587 697 594 550 494 460 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 198 2 429 1 048 1 903 584 628 897 1 074 2 428 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,90% 19,12% -87,52% 337,59% 75,60% -18,69% 19,11% -64,59% 111,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,06% 39,79% 18,29% 30,95% 1,25% 1,42% 0,90% 19,55% 7,52% 11,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,43% 44,35% 17,94% 3,30% 1,19% 7,75% 0,89% 9,33% 2,03% 3,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,28% 96,80% 94,38% 100,00% 100,00% 100,00% 68,01% 71,73% 29,66% 35,33%
Rörelsekapital/omsättning 18,36% -2,39% -1,74% 0,07% -5,53% -5,68% -9,73% 0,42% 5,00% -1,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,84% 51,85% 41,68% 39,02% 12,48% 3,71% 16,36% 40,16% 16,66% 24,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,92% 94,07% 95,91% 101,27% 92,98% 35,56% 31,49% 102,13% 104,71% 91,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...