Visa allt om E.K:s Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 5 167 5 397 5 595 5 779 6 134 5 885 5 788 6 344 6 218 6 260
Övrig omsättning 159 38 54 9 1 11 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 352 342 465 -205 223 199 299 586 434 111
Resultat efter finansnetto 4 190 285 419 -255 167 146 250 529 380 52
Årets resultat 4 127 221 376 -255 122 107 187 756 292 31
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 25 483 506 583 669 754 866 979 1 095
Omsättningstillgångar 4 979 2 743 2 168 1 905 2 185 2 325 2 554 2 568 2 458 2 798
Tillgångar 4 979 2 768 2 651 2 410 2 768 2 994 3 309 3 434 3 436 3 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 732 1 605 1 583 1 207 1 462 1 640 1 833 1 946 1 490 1 497
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 450 457
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 370 292 346 497 442 470 392 622 778
Kortfristiga skulder 224 794 776 857 810 912 1 005 1 096 874 1 160
Skulder och eget kapital 4 979 2 768 2 651 2 410 2 768 2 994 3 309 3 434 3 436 3 892
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - 2 452 2 429 2 712 2 957
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - - 956 849 1 002 1 175
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 200 0 0 300 300 300 300 300
Omsättning 5 326 5 435 5 649 5 788 6 135 5 896 5 788 6 344 6 218 6 260
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 7 8 8 - 0 - 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 033 1 079 933 826 767 736 - - - 783
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 559 550 529 459 467 - - - 526
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 352 342 488 -127 308 284 411 698 550 231
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,26% -3,54% -3,18% -5,79% 4,23% 1,68% -8,76% 2,03% -0,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 85,24% 12,36% 17,54% -8,51% 8,06% 6,65% 9,10% 17,33% 13,24% 3,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 82,14% 6,34% 8,31% -3,55% 3,64% 3,38% 5,20% 9,38% 7,32% 2,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,50% 74,12% 82,27% 78,77% 77,45% 81,22% 79,68% 76,72% 82,26% 83,66%
Rörelsekapital/omsättning 92,03% 36,11% 24,88% 18,13% 22,42% 24,01% 26,76% 23,20% 25,47% 26,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,04% 57,98% 59,71% 50,08% 52,82% 54,78% 55,39% 56,67% 53,58% 47,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 222,77% 345,47% 279,38% 222,29% 269,75% 254,93% 254,13% 234,31% 281,24% 241,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!