Visa allt om XL-BYGG Torsby Trä AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 42 343 39 253 35 268 34 215 31 304 32 056 32 548 30 840 30 020 31 484
Övrig omsättning 293 261 285 170 216 217 212 206 325 100
Rörelseresultat (EBIT) 3 955 2 570 1 339 2 095 728 1 379 1 562 436 2 196 557
Resultat efter finansnetto 4 134 2 928 1 342 2 084 719 1 365 1 568 445 2 227 601
Årets resultat 157 390 620 10 702 1 149 1 230 548 1 734 273
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 160 2 520 2 106 4 824 5 136 3 891 4 030 1 563 2 139 2 226
Omsättningstillgångar 19 230 15 573 13 854 15 660 12 479 12 367 13 510 14 379 13 320 11 098
Tillgångar 21 391 18 093 15 960 20 484 17 615 16 258 17 540 15 942 15 459 13 323
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 077 9 921 9 531 10 411 10 400 9 698 8 549 7 319 6 771 5 037
Obeskattade reserver 1 783 2 018 2 000 1 467 1 732 1 932 2 060 2 089 2 353 2 363
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 570 1 622 1 622 2 872 2 872 2 872 2 929
Kortfristiga skulder 9 531 6 154 4 429 7 035 3 860 3 005 4 058 3 662 3 463 2 994
Skulder och eget kapital 21 391 18 093 15 960 20 484 17 615 16 258 17 540 15 942 15 459 13 323
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 473 3 440 3 076 3 126
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 426 1 729 1 224 1 246
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 42 636 39 514 35 553 34 385 31 520 32 273 32 760 31 046 30 345 31 584
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 9 10 10 10 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 234 3 925 3 527 3 802 3 130 3 206 3 255 3 084 3 336 3 498
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 588 571 570 531 494 498 523 484 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 367 2 968 1 685 2 406 991 1 899 2 107 1 043 2 792 1 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,87% 11,30% 3,08% 9,30% -2,35% -1,51% 5,54% 2,73% -4,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,36% 16,23% 8,41% 10,23% 4,13% 8,49% 9,00% 2,84% 14,48% 4,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,78% 7,48% 3,81% 6,13% 2,33% 4,31% 4,85% 1,47% 7,46% 1,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,15% 29,93% 28,58% 29,63% 29,85% 29,20% 29,26% 27,81% 30,58% 25,34%
Rörelsekapital/omsättning 22,91% 24,00% 26,72% 25,21% 27,53% 29,21% 29,04% 34,75% 32,83% 25,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,61% 63,53% 69,49% 56,41% 66,71% 68,92% 57,90% 56,13% 55,67% 50,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,01% 169,08% 193,02% 143,41% 181,48% 236,34% 204,29% 251,58% 229,05% 194,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!