Visa allt om Lilla Edets Maskinuthyrning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 13 701 12 938 12 468 13 609 12 899 14 009 12 166 11 764 10 284 9 727
Övrig omsättning 3 603 2 122 3 531 826 858 528 6 635 1 099 4 571 332
Rörelseresultat (EBIT) 6 928 5 341 7 763 3 882 2 460 4 365 8 239 2 392 6 226 956
Resultat efter finansnetto 6 957 4 948 8 898 3 432 7 704 4 799 7 521 2 080 6 198 747
Årets resultat 5 513 2 993 6 741 2 298 7 505 3 440 4 674 925 4 350 1 025
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 773 58 446 49 809 46 158 40 269 54 235 44 527 34 815 33 118 36 247
Omsättningstillgångar 22 088 17 249 23 421 24 022 30 413 7 095 14 819 28 556 21 317 11 158
Tillgångar 80 862 75 694 73 230 70 180 70 682 61 330 59 346 63 370 54 435 47 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 849 60 546 58 483 52 718 51 055 43 713 40 448 36 103 35 178 31 657
Obeskattade reserver 9 780 9 756 8 774 8 194 7 715 8 124 7 599 6 251 5 461 4 860
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 154 4 069 4 114 4 705 6 230 3 413 5 597
Kortfristiga skulder 6 233 5 392 5 973 6 114 7 843 5 378 6 594 14 786 10 383 5 291
Skulder och eget kapital 80 862 75 694 73 230 70 180 70 682 61 330 59 346 63 370 54 435 47 405
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 1 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 500 2 393 1 833 1 737 1 423 779 1 644 930 660 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 674 513 551 587 482 307 443 267 249 117
Utdelning till aktieägare 1 250 1 210 0 976 1 000 163 175 330 0 829
Omsättning 17 304 15 060 15 999 14 435 13 757 14 537 18 801 12 863 14 855 10 059
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 425 3 235 3 117 3 402 4 300 7 005 6 083 5 882 5 142 9 727
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 759 704 567 553 597 487 999 608 473 1 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 156 7 441 9 830 6 976 6 465 8 506 12 213 6 808 9 508 4 469
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,90% 3,77% -8,38% 5,50% -7,92% 15,15% 3,42% 14,39% 5,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,07% 7,14% 12,30% 5,68% 12,31% 8,04% 13,91% 4,30% 11,86% 2,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,51% 41,76% 72,22% 29,30% 67,48% 35,18% 67,85% 23,16% 62,77% 11,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,68% 91,29% 99,01% 97,49% 94,28% 97,29% 97,09% 97,98% 98,92% 99,32%
Rörelsekapital/omsättning 115,72% 91,64% 139,94% 131,59% 174,97% 12,26% 67,61% 117,05% 106,32% 60,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,63% 90,04% 89,21% 84,23% 80,75% 81,61% 78,14% 64,67% 72,45% 74,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 354,37% 319,90% 391,85% 392,90% 387,77% 131,93% 224,73% 193,13% 205,31% 210,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!