Visa allt om Storhogna Högfjällshotell och Spa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 47 119 45 890 43 062 42 393 41 101 37 569 36 079 35 198 32 996 35 037
Övrig omsättning 1 025 397 177 639 432 279 274 242 349 125
Rörelseresultat (EBIT) 4 829 2 197 2 020 1 339 1 667 1 382 2 113 3 586 1 251 220
Resultat efter finansnetto 4 776 1 908 1 989 1 402 1 673 1 376 2 061 3 453 1 006 -114
Årets resultat 2 967 1 359 1 307 813 972 794 1 110 1 900 607 0
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 232 23 709 15 859 14 466 11 336 12 243 11 721 12 337 13 507 14 988
Omsättningstillgångar 8 374 3 717 7 121 3 269 6 017 5 384 6 280 6 445 2 980 3 061
Tillgångar 30 607 27 426 22 980 17 735 17 353 17 627 18 001 18 782 16 486 18 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 814 9 447 8 888 8 781 8 668 8 497 8 302 7 192 5 292 4 685
Obeskattade reserver 4 069 3 200 3 108 2 803 2 449 2 032 1 687 1 148 280 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 656 7 001 2 818 0 0 0 1 000 5 000 5 000 5 964
Kortfristiga skulder 8 067 7 777 8 166 6 151 6 235 7 098 7 011 5 442 5 914 7 295
Skulder och eget kapital 30 607 27 426 22 980 17 735 17 353 17 627 18 001 18 782 16 486 18 048
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - - 0 - 120 140
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 13 563 12 746 12 345 11 520 10 224 10 012 11 491
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 5 351 4 014 3 846 3 407 3 115 2 967 3 147
Utdelning till aktieägare 1 000 600 800 1 200 700 800 600 0 0 0
Omsättning 48 144 46 287 43 239 43 032 41 533 37 848 36 353 35 440 33 345 35 162
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 42 41 38 34 38 34 32 32 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 178 1 093 1 050 1 116 1 209 989 1 061 1 100 1 031 947
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 494 470 505 502 431 460 458 430 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 576 3 702 3 213 2 547 2 714 2 527 3 249 5 019 2 861 1 859
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,68% 6,57% 1,58% 3,14% 9,40% 4,13% 2,50% 6,67% -5,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,91% 8,05% 8,85% 7,92% 9,69% 7,96% 12,17% 19,47% 7,74% 1,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,34% 4,81% 4,72% 3,31% 4,09% 3,73% 6,07% 10,39% 3,87% 0,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,13% 81,10% 81,59% 82,59% 81,75% 81,79% 81,26% 82,20% 79,67% 77,74%
Rörelsekapital/omsättning 0,65% -8,85% -2,43% -6,80% -0,53% -4,56% -2,03% 2,85% -8,89% -12,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,97% 43,55% 49,23% 61,84% 60,96% 57,20% 53,03% 42,80% 33,35% 26,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 75,77% 24,20% 69,75% 32,97% 80,58% 60,82% 73,53% 100,13% 34,02% 30,34%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...