Visa allt om 2printit AB
Visa allt om 2printit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 26 647 23 821 21 650 20 540 18 435 19 798 18 704 18 154 18 335 19 525
Övrig omsättning 379 1 789 502 369 274 508 331 246 206 684
Rörelseresultat (EBIT) 2 098 2 789 2 740 1 965 1 790 1 456 1 573 1 525 1 299 1 599
Resultat efter finansnetto 2 747 2 872 2 652 1 881 1 680 1 357 1 494 1 428 1 115 1 491
Årets resultat 2 506 2 569 1 771 1 489 1 258 931 1 325 1 086 810 1 200
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 924 5 768 6 305 2 802 2 113 2 220 2 174 2 341 2 506 2 552
Omsättningstillgångar 7 118 5 998 9 197 5 694 5 792 8 321 5 051 5 277 5 618 7 502
Tillgångar 13 042 11 766 15 502 8 496 7 905 10 541 7 225 7 618 8 125 10 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 673 3 166 2 597 2 826 2 538 2 180 2 449 2 124 1 738 1 929
Obeskattade reserver 43 43 43 43 81 124 38 345 406 424
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 112 3 689 4 945 1 659 1 937 988 1 000 1 002 1 092 1 669
Kortfristiga skulder 4 214 4 867 7 917 3 968 3 349 7 250 3 738 4 147 4 888 6 032
Skulder och eget kapital 13 042 11 766 15 502 8 496 7 905 10 541 7 225 7 618 8 125 10 054
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 1 038 1 028 1 009 1 052
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 066 6 080 6 073 5 246 5 098 4 746 3 803 3 292 3 653 3 726
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 695 2 552 2 545 2 353 2 288 2 106 2 218 2 169 1 947 1 991
Utdelning till aktieägare 2 600 2 000 2 000 2 000 1 200 900 1 200 1 000 700 1 000
Omsättning 27 026 25 610 22 152 20 909 18 709 20 306 19 035 18 400 18 541 20 209
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 14 15 14 14 13 13 13 14 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 665 1 702 1 443 1 467 1 317 1 523 1 439 1 396 1 310 1 302
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 571 640 135 571 560 551 537 495 467 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 270 2 887 11 710 2 106 1 969 1 621 1 742 1 742 1 529 2 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,86% 10,03% 5,40% 11,42% -6,88% 5,85% 3,03% -0,99% -6,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,23% 25,41% 17,68% 23,15% 22,66% 13,83% 21,80% 20,04% 16,00% 15,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,88% 12,55% 12,66% 9,58% 9,72% 7,36% 8,42% 8,41% 7,09% 8,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,60% 53,54% 61,77% 57,45% 61,59% 51,26% 54,39% 52,96% 52,20% 51,02%
Rörelsekapital/omsättning 10,90% 4,75% 5,91% 8,40% 13,25% 5,41% 7,02% 6,22% 3,98% 7,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,42% 27,19% 16,97% 33,66% 32,86% 21,55% 34,28% 31,22% 24,99% 22,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,10% 46,13% 72,09% 69,35% 78,38% 77,85% 66,08% 59,78% 69,50% 80,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...