Visa allt om Aktiebolag Mora Byggservice

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2010-12
Nettoomsättning 46 209 25 496 34 959 33 370 28 194 22 128 28 090 26 638 32 419 25 319
Övrig omsättning - - - - - - 39 145 159 101
Rörelseresultat (EBIT) 2 167 838 1 401 1 652 780 -367 324 134 1 212 1 650
Resultat efter finansnetto 2 162 829 1 398 1 536 676 -509 191 324 1 207 1 624
Årets resultat 1 252 452 736 1 875 560 3 261 142 560 841
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 258 290 281 202 353 679 887 942 517
Omsättningstillgångar 10 990 8 315 7 530 7 709 7 543 5 221 5 626 6 182 4 971 6 463
Tillgångar 11 190 8 573 7 820 7 991 7 745 5 575 6 305 7 069 5 913 6 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 565 1 313 861 2 075 700 141 437 476 834 1 066
Obeskattade reserver 1 211 653 422 0 893 944 1 478 1 638 1 530 1 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 71 92 122 0 32 84 178 293 426
Kortfristiga skulder 7 376 6 537 6 445 5 793 6 152 4 459 4 306 4 776 3 256 4 387
Skulder och eget kapital 11 190 8 573 7 820 7 991 7 745 5 575 6 305 7 069 5 913 6 980
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 513
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 7 845 7 123 7 311 6 458 8 084 5 632
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 894 2 542 2 353 1 736 2 513 1 915
Utdelning till aktieägare 1 700 0 0 1 950 500 0 300 300 500 792
Omsättning 46 209 25 496 34 959 33 370 28 194 22 128 28 129 26 783 32 578 25 420
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 23 23 23 22 21 22 19 24 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 848 1 109 1 520 1 451 1 282 1 054 1 277 1 402 1 351 1 101
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 373 526 513 500 470 458 468 461 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 226 879 1 480 1 757 912 -191 543 342 1 438 1 755
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 81,24% - 4,76% 18,36% 27,41% -21,22% 5,45% -17,83% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,37% 9,77% 17,92% 20,72% 10,08% -6,57% 5,15% 4,78% 20,72% 23,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,69% 3,29% 4,01% 4,96% 2,77% -1,65% 1,16% 1,27% 3,78% 6,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,15% 46,54% 47,06% 47,41% 49,76% 55,17% 46,12% 42,70% 52,20% 45,37%
Rörelsekapital/omsättning 7,82% 6,97% 3,10% 5,74% 4,93% 3,44% 4,70% 5,28% 5,29% 8,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,36% 21,26% 15,22% 25,97% 18,03% 15,74% 25,22% 23,81% 33,17% 26,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,94% 127,20% 116,68% 131,64% 122,55% 115,54% 130,65% 129,44% 152,67% 115,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...