Visa allt om Bröderna Gräver Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Gräver Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 465 2 339 2 090 2 543 2 059 2 507 2 402 2 211 2 013 2 104
Övrig omsättning - - - - - 63 - - - 156
Rörelseresultat (EBIT) 350 136 76 289 53 265 253 286 171 616
Resultat efter finansnetto 319 89 38 252 8 218 232 219 110 560
Årets resultat 0 -9 113 -9 -8 159 170 85 202 158
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 599 5 788 5 978 5 174 4 582 4 712 4 873 4 390 4 536 4 088
Omsättningstillgångar 490 441 746 593 462 506 828 378 542 406
Tillgångar 6 089 6 229 6 724 5 767 5 044 5 218 5 702 4 768 5 078 4 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 258 2 258 2 267 2 155 2 164 2 172 2 033 1 863 1 778 1 576
Obeskattade reserver 1 900 1 584 1 486 1 596 1 335 1 320 1 320 1 320 1 220 1 390
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 620 1 059 1 498 930 426 779 1 128 709 1 187 721
Kortfristiga skulder 1 311 1 328 1 472 1 087 1 119 948 1 221 876 894 807
Skulder och eget kapital 6 089 6 229 6 724 5 767 5 044 5 218 5 702 4 768 5 078 4 494
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 569 527 505 501 457
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 600 605 600 603 581 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 284 284 284 284 276 271 265 292 244 160
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
Omsättning 2 465 2 339 2 090 2 543 2 059 2 570 2 402 2 211 2 013 2 260
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 233 1 170 1 045 1 272 1 030 1 254 - 1 106 1 007 1 052
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 452 451 462 449 433 - 413 394 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 539 325 171 418 220 427 347 432 271 741
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,39% 11,91% -17,81% 23,51% -17,87% 4,37% 8,64% 9,84% -4,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,75% 2,18% 1,13% 5,01% 1,07% 5,08% 4,44% 6,02% 3,41% 13,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,20% 5,81% 3,64% 11,36% 2,62% 10,57% 10,53% 12,98% 8,59% 29,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,25% 64,17% 70,43% 71,18% 70,33% 61,11% 62,66% 66,49% 70,09% 76,09%
Rörelsekapital/omsättning -33,31% -37,92% -34,74% -19,43% -31,91% -17,63% -16,36% -22,52% -17,49% -19,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,42% 56,08% 50,95% 57,76% 62,41% 60,27% 52,72% 59,01% 52,31% 57,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,38% 33,21% 50,68% 54,55% 41,29% 53,38% 67,81% 43,15% 60,63% 50,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...