Visa allt om Bo Hellqvist AB
Visa allt om Bo Hellqvist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 270 287 324 267 224 130 9 025 29 400 30 918 32 096
Övrig omsättning 33 - 77 476 51 - 59 203 175 182
Rörelseresultat (EBIT) 56 20 157 564 125 83 3 -827 39 -318
Resultat efter finansnetto 56 13 140 539 94 53 -53 -882 -80 -445
Årets resultat 56 13 140 539 94 53 -53 -882 -80 -445
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 432 426 421 413 403 0 47 869 1 502 2 117
Omsättningstillgångar 64 31 111 42 57 463 524 1 929 2 490 2 453
Tillgångar 496 457 533 455 461 463 571 2 798 3 992 4 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 449 393 380 240 -299 -393 -446 -394 488 569
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 47 47 42 65
Långfristiga skulder 0 0 18 125 672 258 307 508 696 1 066
Kortfristiga skulder 47 64 135 89 88 599 663 2 637 2 765 2 870
Skulder och eget kapital 496 457 533 455 461 463 571 2 798 3 992 4 569
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 15 200 275 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 194 174 126 94 63 804 2 352 2 289 2 494
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 61 55 40 30 27 151 620 774 1 001
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 303 287 401 743 275 130 9 084 29 603 31 093 32 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 4 11 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 270 287 324 267 224 130 2 256 2 673 2 811 2 675
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 223 255 229 166 123 90 243 288 303 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 20 157 564 125 83 3 -168 691 324
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,92% -11,42% 21,35% 19,20% 72,31% -98,56% -69,30% -4,91% -3,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,29% 4,38% 29,46% 123,96% 27,11% 17,93% 1,05% -29,24% 1,00% -6,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,74% 6,97% 48,46% 211,24% 55,80% 63,85% 0,07% -2,78% 0,13% -0,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,47% 14,38% 15,61% 14,32%
Rörelsekapital/omsättning 6,30% -11,50% -7,41% -17,60% -13,84% -104,62% -1,54% -2,41% -0,89% -1,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,52% 86,00% 71,29% 52,75% -64,86% -84,88% -78,11% -14,08% 12,22% 12,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,17% 48,44% 82,22% 47,19% 64,77% 77,30% 79,03% 32,35% 48,50% 48,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...