Visa allt om Christian Wilner Skorstensfejeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2019 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2016 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2016 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04 2018-12 2017-12 2016-12 2016-09 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 3 450 3 760 2 737 2 069 4 187 3 741 651 1 945 12 669 13 991
Övrig omsättning 0 0 1 0 0 0 0 0 9 237 473
Rörelseresultat (EBIT) 679 427 610 687 533 184 37 -324 6 464 -977
Resultat efter finansnetto 659 387 596 676 475 114 37 -321 5 566 -1 657
Årets resultat 493 284 459 541 348 89 29 -321 4 411 -1 567
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2019-04 2018-12 2017-12 2016-12 2016-09 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 593 154 192 226 243 0 0 0 100 6 480
Omsättningstillgångar 1 542 1 235 1 441 1 466 540 345 996 903 17 107 2 237
Tillgångar 2 135 1 389 1 633 1 692 783 345 996 903 17 207 8 718
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 643 426 592 582 42 -306 -411 -448 3 040 -1 327
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 446 20 140 220 0 122 80 112 4 235 4 415
Kortfristiga skulder 1 046 943 901 890 741 529 1 327 1 241 9 932 5 629
Skulder och eget kapital 2 135 1 389 1 633 1 692 783 345 996 903 17 207 8 718
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2019-04
2018-12
2017-12
2016-12
2016-09
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 8 805 8 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - - - - 2 837 3 198
Utdelning till aktieägare 0 275 450 450 0 0 0 0 500 0
Omsättning 3 450 3 760 2 738 2 069 4 187 3 741 651 1 945 21 906 14 464
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 3 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 725 1 880 1 369 1 035 2 094 1 247 217 648 745 823
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 533 708 403 293 860 346 16 199 715 695
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 747 481 644 704 544 184 37 -252 6 604 -744
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,24% 37,38% - -50,59% 11,92% 474,65% - -84,65% -9,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,37% 31,03% 37,60% 40,60% 68,33% 53,33% 3,71% -35,55% 37,58% -11,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,03% 11,46% 22,43% 33,20% 12,78% 4,92% 5,68% -16,50% 51,04% -6,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,87% 99,14% 99,30%
Rörelsekapital/omsättning 14,38% 7,77% 19,73% 27,84% -4,80% -4,92% -50,84% -17,38% 56,63% -24,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,12% 30,67% 36,25% 34,40% 5,36% -88,70% -41,27% -49,61% 17,67% -15,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,42% 130,97% 159,93% 164,72% 72,87% 65,22% 75,06% 72,76% 172,24% 39,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!