Visa allt om Lobomatic Aktiebolag
Visa allt om Lobomatic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 15 052 16 495 17 531 19 434 17 764 18 930 17 938 15 759 13 491 15 223
Övrig omsättning - 265 40 9 267 598 107 - 57 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 391 2 847 2 066 1 998 1 590 2 847 2 249 2 009 544 3 642
Resultat efter finansnetto 1 396 2 855 2 064 2 019 1 527 2 842 2 165 1 949 560 3 707
Årets resultat 777 1 546 1 264 1 713 831 1 554 1 695 1 473 217 1 966
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 523 1 263 465 737 984 1 405 1 045 1 397 1 623 1 239
Omsättningstillgångar 28 736 27 414 25 641 23 314 21 730 21 226 18 817 16 752 14 623 16 091
Tillgångar 30 258 28 677 26 106 24 051 22 715 22 631 19 862 18 149 16 246 17 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 429 21 652 20 106 18 842 17 129 16 298 14 744 13 049 11 577 11 360
Obeskattade reserver 3 681 3 289 2 423 1 987 2 176 1 793 1 076 1 223 1 285 1 034
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 149 3 737 3 577 3 222 3 409 4 540 4 042 3 876 3 384 4 936
Skulder och eget kapital 30 258 28 677 26 106 24 051 22 715 22 631 19 862 18 149 16 246 17 330
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 626 579 624 604
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 477 4 123 4 699 4 583 4 468 3 424 2 762 2 684 2 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 109 1 340 1 532 1 452 1 412 1 247 996 959 845
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 052 16 760 17 571 19 443 18 031 19 528 18 045 15 759 13 548 15 223
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 9 11 11 11 10 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 882 2 062 1 948 1 767 1 615 1 721 1 794 1 751 1 499 1 903
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 566 592 625 584 563 554 552 499 494 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 890 3 371 2 369 2 409 2 011 3 491 2 814 2 584 1 049 4 049
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,75% -5,91% -9,79% 9,40% -6,16% 5,53% 13,83% 16,81% -11,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,61% 9,96% 8,01% 8,54% 7,22% 12,95% 11,38% 11,07% 3,61% 21,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,27% 17,31% 11,92% 10,57% 9,23% 15,48% 12,60% 12,75% 4,34% 24,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,76% 64,60% 62,73% 64,39% 63,96% 65,62% 63,13% 60,23% 57,68% 65,82%
Rörelsekapital/omsättning 163,35% 143,54% 125,86% 103,39% 103,14% 88,15% 82,37% 81,71% 83,31% 73,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,61% 84,45% 84,26% 84,79% 82,47% 77,86% 78,22% 76,87% 76,96% 69,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 437,00% 425,93% 384,90% 368,19% 280,46% 216,39% 204,87% 164,81% 119,27% 168,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...