Visa allt om Lobomatic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 12 534 12 502 12 433 13 835 14 788 15 052 16 495 17 531 19 434 17 764
Övrig omsättning 0 137 228 0 0 0 265 40 9 267
Rörelseresultat (EBIT) 3 156 3 314 1 388 813 741 1 391 2 847 2 066 1 998 1 590
Resultat efter finansnetto 3 155 3 314 1 388 813 741 1 396 2 855 2 064 2 019 1 527
Årets resultat 2 256 2 215 1 245 774 905 777 1 546 1 264 1 713 831
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 531 715 230 579 1 023 1 523 1 263 465 737 984
Omsättningstillgångar 21 000 20 682 21 409 20 992 27 708 28 736 27 414 25 641 23 314 21 730
Tillgångar 21 531 21 397 21 639 21 571 28 731 30 258 28 677 26 106 24 051 22 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 824 13 568 14 353 16 108 21 334 22 429 21 652 20 106 18 842 17 129
Obeskattade reserver 3 636 3 337 2 855 3 062 3 247 3 681 3 289 2 423 1 987 2 176
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 071 4 491 4 431 2 401 4 151 4 149 3 737 3 577 3 222 3 409
Skulder och eget kapital 21 531 21 397 21 639 21 571 28 731 30 258 28 677 26 106 24 051 22 715
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 477 4 123 4 699 4 583
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 109 1 340 1 532 1 452
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 000 3 000 0 2 000 0 0 0 0
Omsättning 12 534 12 639 12 661 13 835 14 788 15 052 16 760 17 571 19 443 18 031
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 8 8 8 8 9 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 089 2 084 2 072 1 729 1 849 1 882 2 062 1 948 1 767 1 615
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 412 457 578 598 629 566 592 625 584 563
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 340 3 649 1 835 1 257 1 240 1 890 3 371 2 369 2 409 2 011
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,26% 0,55% -10,13% -6,44% -1,75% -8,75% -5,91% -9,79% 9,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,66% 15,49% 6,41% 3,77% 2,58% 4,61% 9,96% 8,01% 8,54% 7,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,18% 26,51% 11,16% 5,88% 5,01% 9,27% 17,31% 11,92% 10,57% 9,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,60% 67,51% 60,88% 64,25% 61,02% 60,76% 64,60% 62,73% 64,39% 63,96%
Rörelsekapital/omsättning 143,04% 129,51% 136,56% 134,38% 159,30% 163,35% 143,54% 125,86% 103,39% 103,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,02% 75,58% 76,62% 85,75% 83,07% 83,61% 84,45% 84,26% 84,79% 82,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,28% 199,80% 211,96% 384,01% 399,47% 437,00% 425,93% 384,90% 368,19% 280,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!