Visa allt om Gilbert Trading i Jönköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 49 303 65 708 87 692 109 133 97 621 105 100 118 889 127 091 103 913 92 502
Övrig omsättning 1 791 2 668 132 30 10 102 571 704 88 0
Rörelseresultat (EBIT) 259 1 586 -3 282 3 057 -1 516 1 728 -10 991 -2 490 -1 476 2 641
Resultat efter finansnetto 8 798 -4 301 2 009 -2 246 1 107 -11 948 -3 387 -1 971 2 581
Årets resultat 8 798 -4 301 1 174 -1 814 865 -9 398 -210 3 1 672
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 827 3 070 3 503 2 787 3 345 3 486 4 169 2 241 2 783 491
Omsättningstillgångar 35 686 39 127 51 969 68 065 59 177 58 452 56 375 80 821 72 838 62 629
Tillgångar 38 513 42 197 55 471 70 852 62 522 61 938 60 544 83 062 75 622 63 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 659 19 650 18 852 23 153 21 979 23 792 22 927 32 326 32 536 35 532
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 3 177 5 205
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 550 13 807 27 097 34 693 29 700 28 330 26 680 37 130 29 076 13 867
Kortfristiga skulder 17 304 8 740 9 522 13 006 10 843 9 815 10 936 13 607 10 833 8 515
Skulder och eget kapital 38 513 42 197 55 471 70 852 62 522 61 938 60 544 83 062 75 622 63 120
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 695 755 792 799 667 646 671 646 633
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 401 7 466 8 720 7 869 8 706 10 237 11 339 9 906 7 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 2 636 3 852 4 282 3 894 3 931 3 834 4 267 3 741 2 806
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Omsättning 51 094 68 376 87 824 109 163 97 631 105 202 119 460 127 795 104 001 92 502
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 17 21 26 25 25 27 30 36 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 109 3 865 4 176 4 197 3 905 4 204 4 403 4 236 2 886 3 190
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 633 499 566 517 490 525 549 540 401 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 569 1 927 -3 195 3 412 -943 2 449 -10 219 -1 748 -1 078 2 722
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,97% -25,07% -19,65% 11,79% -7,12% -11,60% -6,45% 22,31% 12,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,60% 3,54% -5,84% 4,31% -2,39% 2,83% -18,15% -2,87% -1,80% 4,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,47% 2,28% -3,69% 2,80% -1,53% 1,67% -9,24% -1,87% -1,31% 3,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,19% 31,19% 30,16% 35,43% 33,17% 34,57% 24,51% 31,69% 33,41% 32,66%
Rörelsekapital/omsättning 37,28% 46,25% 48,40% 50,45% 49,51% 46,28% 38,22% 52,89% 59,67% 58,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,05% 46,57% 33,99% 32,68% 35,15% 38,41% 37,87% 38,92% 46,30% 62,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,01% 189,71% 162,15% 158,67% 140,22% 157,44% 138,89% 253,45% 255,76% 320,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!