Visa allt om Stampen Lokala Medier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 220 141 1 286 310 1 366 139 1 483 332 1 540 220 25 510 80 491 81 870 95 012 102 532
Övrig omsättning 1 203 1 242 364 295 2 216 555 - 16 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 661 16 871 302 719 -22 738 -49 185 -7 277 1 541 -6 621 -5 004 5 413
Resultat efter finansnetto -74 716 4 880 -90 834 -38 739 -142 625 -7 206 1 575 -6 677 -5 020 5 319
Årets resultat -1 884 47 570 -99 939 -36 865 -114 981 -7 257 1 901 -4 832 -3 661 3 954
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 340 261 350 816 145 195 282 747 387 777 197 968 2 132 3 783 4 588 3 767
Omsättningstillgångar 169 774 160 577 497 355 649 864 378 775 14 901 15 553 23 682 26 362 25 042
Tillgångar 510 035 511 393 642 550 932 611 766 552 212 869 17 685 27 465 30 950 28 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 943 107 137 59 567 9 483 50 660 20 641 10 120 10 120 10 120 10 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 105 1 122 1 271 1 355
Avsättningar (tkr) 9 761 11 088 19 607 46 000 47 742 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 686 13 323 60 246 230 345 127 348 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 376 645 379 845 503 130 646 783 540 802 192 228 7 460 16 223 19 559 17 334
Skulder och eget kapital 510 035 511 393 642 550 932 611 766 552 212 869 17 685 27 465 30 950 28 809
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 852 2 310 88 - - 0 0 257 1 004 940
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 158 104 136 836 143 053 215 016 206 762 8 007 15 883 24 638 29 489 30 047
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 74 740 66 019 71 301 98 161 98 576 3 528 7 092 11 982 14 617 14 971
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 221 344 1 287 552 1 730 434 1 485 548 1 540 775 25 510 80 507 81 870 95 012 102 532
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 296 267 214 375 421 22 39 55 69 67
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 122 4 818 6 384 3 956 3 658 1 160 2 064 1 489 1 377 1 530
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 828 784 1 017 849 731 543 611 697 671 716
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 512 24 447 313 413 -10 067 -40 867 -6 433 3 607 -4 797 -3 499 6 512
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,14% -5,84% -7,90% -3,69% 5 937,71% -68,31% -1,68% -13,83% -7,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,24% 2,34% 84,72% -1,97% -15,58% -3,38% 9,15% -24,08% -16,06% 18,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,95% 0,93% 39,85% -1,24% -7,75% -28,20% 2,01% -8,08% -5,23% 5,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,16% 80,86% 78,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -16,95% -17,05% -0,42% 0,21% -10,52% -695,13% 10,05% 9,11% 7,16% 7,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,75% 20,95% 9,27% 1,02% 6,61% 9,70% 57,66% 39,86% 35,72% 38,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,08% 42,27% 98,84% 100,45% 70,00% 7,75% 208,49% 145,98% 134,78% 144,47%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...