Visa allt om SNB Solna-Norrorts Byggnadsfirma Aktiebolag
Visa allt om SNB Solna-Norrorts Byggnadsfirma Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 352 14 513 15 846 9 294 16 172 9 382 10 256 9 076 12 642 14 042
Övrig omsättning 232 247 213 240 145 141 116 142 90 76
Rörelseresultat (EBIT) 8 1 185 365 676 209 113 -21 -135 352 131
Resultat efter finansnetto 7 1 192 365 680 213 124 -21 -132 357 134
Årets resultat 46 694 213 397 117 102 -21 -40 188 94
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 26 51 111 171 133 195 109
Omsättningstillgångar 5 017 5 074 4 483 3 116 2 943 2 502 3 286 2 640 2 246 4 284
Tillgångar 5 017 5 074 4 483 3 141 2 994 2 614 3 457 2 773 2 441 4 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 220 1 375 881 868 671 754 653 753 867 679
Obeskattade reserver 561 614 314 224 54 0 0 0 92 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 237 3 085 3 288 2 049 2 270 1 859 2 805 2 020 1 482 3 713
Skulder och eget kapital 5 017 5 074 4 483 3 141 2 994 2 614 3 457 2 773 2 441 4 392
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 356 153 363 270 641 624 625
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 798 1 413 556 589 823 833 817 889 922
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 618 445 417 349 528 497 659 642 636
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 200 200 0 79 75 0
Omsättning 13 584 14 760 16 059 9 534 16 317 9 523 10 372 9 218 12 732 14 118
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 5 4 5 6 6 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 907 2 073 2 641 1 859 4 043 1 876 1 709 1 513 2 528 2 340
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 318 346 310 268 268 342 269 347 434 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 1 185 391 702 269 173 70 -73 436 178
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,00% -8,41% 70,50% -42,53% 72,37% -8,52% 13,00% -28,21% -9,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,18% 23,49% 8,14% 21,65% 7,11% 4,74% -0,61% -4,72% 14,67% 3,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,07% 8,21% 2,30% 7,32% 1,32% 1,32% -0,20% -1,44% 2,83% 0,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,87% 33,16% 21,67% 26,23% 16,12% 18,28% 22,62% 32,56% 36,11% 13,43%
Rörelsekapital/omsättning 13,33% 13,70% 7,54% 11,48% 4,16% 6,85% 4,69% 6,83% 6,04% 4,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,04% 36,54% 25,12% 33,20% 23,74% 28,84% 18,89% 27,15% 38,23% 15,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,62% 129,56% 136,34% 92,68% 95,68% 76,06% 110,91% 122,13% 123,75% 72,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...