Visa allt om L. Runessons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om L. Runessons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 35 724 34 492 31 717 29 096 29 416 27 971 26 774 25 121 30 301 28 393
Övrig omsättning 284 82 337 34 60 - 113 - - 40
Rörelseresultat (EBIT) 96 1 538 541 156 549 -762 577 -870 -781 1 150
Resultat efter finansnetto -8 1 445 446 67 594 -896 467 -1 052 -934 1 043
Årets resultat 62 87 52 43 6 135 113 63 73 51
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 673 13 148 11 473 10 339 11 071 11 008 10 971 11 620 12 814 12 933
Omsättningstillgångar 3 854 3 810 3 003 3 060 2 934 2 976 3 232 3 048 3 041 3 153
Tillgångar 18 527 16 958 14 477 13 398 14 005 13 984 14 204 14 669 15 856 16 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 139 6 377 6 290 6 239 6 196 6 189 6 054 5 941 5 878 6 004
Obeskattade reserver 2 400 2 500 1 200 900 900 350 1 450 1 150 2 300 3 395
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 548 1 962 1 698 99 806 1 689 1 733 2 151 968 735
Kortfristiga skulder 6 439 6 119 5 289 6 161 6 104 5 755 4 966 5 427 6 710 5 951
Skulder och eget kapital 18 527 16 958 14 477 13 398 14 005 13 984 14 204 14 669 15 856 16 086
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 309 468 561 673 682
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 11 760 11 001 9 999 9 359 9 423 9 053 9 119 10 109 9 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 3 824 3 364 3 162 3 630 3 450 3 355 3 296 4 206 4 542
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 36 008 34 574 32 054 29 130 29 476 27 971 26 887 25 121 30 301 28 433
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 29 28 26 25 26 25 29 29 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 116 1 189 1 133 1 119 1 177 1 076 1 071 866 1 045 1 014
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 548 522 516 529 516 522 453 529 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 961 3 750 2 869 2 196 2 532 1 202 2 345 1 115 1 304 2 988
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,57% 8,75% 9,01% -1,09% 5,17% 4,47% 6,58% -17,10% 6,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,52% 9,08% 3,75% 1,16% 5,22% -5,36% 4,17% -5,80% -4,81% 7,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,27% 4,46% 1,71% 0,54% 2,49% -2,68% 2,21% -3,39% -2,51% 4,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,24% -6,69% -7,21% -10,66% -10,78% -9,94% -6,48% -9,47% -12,11% -9,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,24% 49,10% 49,91% 51,81% 48,98% 46,10% 50,15% 46,28% 47,52% 52,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,85% 62,27% 56,78% 49,67% 48,07% 51,71% 65,08% 56,16% 45,32% 52,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...