Visa allt om XELLIGENCE AB
Visa allt om XELLIGENCE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 470 1 519 1 460 1 436 1 376 1 297 1 446 1 286 739 342
Övrig omsättning - 19 - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 247 362 488 625 517 500 744 622 135 -24
Resultat efter finansnetto 256 383 511 645 536 501 748 631 135 -24
Årets resultat 148 221 294 353 288 366 548 453 96 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 48 96 144 192 0 0 0 33
Omsättningstillgångar 1 529 2 014 1 804 1 571 1 122 1 042 1 135 853 321 104
Tillgångar 1 529 2 014 1 852 1 667 1 266 1 234 1 135 853 321 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 759 1 304 1 336 1 194 986 828 657 558 210 114
Obeskattade reserver 594 529 432 302 139 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 181 84 172 142 407 479 295 112 24
Skulder och eget kapital 1 529 2 014 1 852 1 667 1 266 1 234 1 135 853 321 137
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 408 408 378 348 313 23
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 703 690 543 424 16 16 16 49 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 189 190 171 133 134 134 124 128 96 10
Utdelning till aktieägare 0 314 254 151 145 130 195 450 105 0
Omsättning 1 470 1 538 1 460 1 436 1 376 1 297 1 446 1 286 742 342
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 735 1 519 1 460 1 436 688 649 723 643 739 342
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 887 721 561 283 296 276 269 415 50
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 247 362 536 673 565 548 744 622 138 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,23% 4,04% 1,67% 4,36% 6,09% -10,30% 12,44% 74,02% 116,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,81% 19,02% 27,54% 38,75% 42,26% 40,60% 65,81% 73,97% 42,37% -17,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,48% 25,21% 34,93% 44,99% 38,88% 38,63% 51,66% 49,07% 18,40% -7,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 31,29%
Rörelsekapital/omsättning 91,97% 120,67% 117,81% 97,42% 71,22% 48,96% 45,37% 43,39% 28,28% 23,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,94% 85,23% 90,33% 84,98% 85,97% 67,10% 57,89% 65,42% 65,42% 83,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 863,84% 1 112,71% 2 147,62% 913,37% 790,14% 256,02% 236,95% 289,15% 286,61% 433,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...