Visa allt om Rengsjö Plåtslageri Aktiebolag
Visa allt om Rengsjö Plåtslageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 102 1 054 3 933 5 530 4 680 5 127 3 385 5 353 4 047
Övrig omsättning 1 099 387 3 11 80 - 3 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) 210 -126 -65 -42 64 134 85 214 356 150
Resultat efter finansnetto 209 -129 -71 -49 49 118 73 189 320 115
Årets resultat 219 10 19 6 21 76 37 105 163 64
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 372 313 370 431 508 540 553 524 596
Omsättningstillgångar 455 872 1 169 1 571 1 550 1 554 1 438 1 305 1 573 1 297
Tillgångar 455 1 245 1 481 1 941 1 981 2 062 1 977 1 858 2 097 1 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 353 834 824 805 799 778 701 664 659 497
Obeskattade reserver 0 72 219 312 371 357 347 333 289 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 234 258 383 306 330 354 378 402 426
Kortfristiga skulder 101 105 180 441 504 597 575 483 746 759
Skulder och eget kapital 455 1 245 1 481 1 941 1 981 2 062 1 977 1 858 2 097 1 892
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 339 585 602 489 413 422 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 600 83 285 536 648 606 642 503 768 589
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 92 13 122 417 503 478 415 367 485 333
Utdelning till aktieägare 230 700 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 1 102 489 1 057 3 944 5 610 4 680 5 130 3 393 5 353 4 047
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 34 351 983 1 106 936 1 025 846 1 071 1 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 231 33 141 328 353 342 314 326 341 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 262 -61 -4 26 135 213 159 282 409 205
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,06% -90,32% -73,20% -28,88% 18,16% -8,72% 51,46% -36,76% 32,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,37% -9,80% -4,12% -1,91% 3,28% 6,55% 4,40% 11,52% 17,02% 7,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7 033,33% -119,61% -5,79% -0,94% 1,18% 2,88% 1,70% 6,32% 6,67% 3,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,67% 62,75% 73,53% 45,54% 43,15% 51,09% 43,24% 61,51% 50,27% 46,87%
Rörelsekapital/omsättning 11 800,00% 751,96% 93,83% 28,73% 18,92% 20,45% 16,83% 24,28% 15,45% 13,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,58% 71,50% 67,17% 54,01% 54,14% 50,49% 48,39% 48,95% 41,35% 34,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 450,50% 830,48% 546,67% 307,26% 265,48% 228,81% 203,30% 216,98% 172,12% 133,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...