Visa allt om Textil in West Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 17 197 17 503 18 973 22 112 22 980 21 642 23 578 21 010 25 835 26 532
Övrig omsättning 782 692 187 185 186 18 0 0 0 258
Rörelseresultat (EBIT) 1 043 1 149 -759 -1 279 242 -568 987 357 327 454
Resultat efter finansnetto 921 1 039 -892 -1 424 140 -707 849 106 33 176
Årets resultat 921 1 039 -892 -1 424 140 -447 863 143 245 134
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 196 6 251 6 387 6 523 6 660 6 837 7 015 7 194 7 412 7 383
Omsättningstillgångar 7 842 7 375 8 700 10 291 10 631 10 210 9 908 10 165 10 207 10 659
Tillgångar 14 038 13 626 15 087 16 814 17 291 17 047 16 924 17 359 17 620 18 042
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 052 7 131 6 092 6 984 8 408 8 268 8 715 7 852 6 480 6 235
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 260 530 620 906
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 229 1 235
Långfristiga skulder 2 430 4 016 7 198 4 955 5 438 5 163 4 659 5 807 6 604 7 693
Kortfristiga skulder 3 557 2 479 1 797 4 875 3 445 3 616 3 290 3 170 2 687 1 974
Skulder och eget kapital 14 038 13 626 15 087 16 814 17 291 17 047 16 924 17 359 17 620 18 042
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - 336
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 0 4 973 5 178 6 308 5 827
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 0 1 816 1 956 2 353 2 011
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 979 18 195 19 160 22 297 23 166 21 660 23 578 21 010 25 835 26 790
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 18 23 22 22 22 24 28 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 146 1 167 1 054 961 1 045 984 1 072 875 923 983
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 400 374 398 340 333 330 312 300 314 304
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 098 1 285 -623 -1 143 420 -390 1 165 575 558 699
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,75% -7,75% -14,20% -3,78% 6,18% -8,21% 12,22% -18,68% -2,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,43% 8,45% -5,00% -7,60% 1,40% -3,33% 5,93% 2,06% 1,90% 2,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,07% 6,58% -3,97% -5,78% 1,05% -2,62% 4,25% 1,70% 1,29% 1,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,14% 54,60% 54,86% 51,25% 51,85% 50,37% 51,07% 55,49% 53,81% 49,36%
Rörelsekapital/omsättning 24,92% 27,97% 36,38% 24,49% 31,27% 30,47% 28,07% 33,29% 29,11% 32,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,36% 52,33% 40,38% 41,54% 48,63% 48,50% 52,69% 47,61% 39,52% 38,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,78% 39,65% 18,64% 15,26% 14,37% 15,07% 22,55% 39,81% 53,22% 70,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!