Visa allt om Aktiebolaget LM-Transport

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2021 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 42 980 88 687 66 083 46 790 46 437 31 466 27 508 23 492 23 147 29 244
Övrig omsättning 930 1 514 938 652 324 2 012 1 434 667 1 004 702
Rörelseresultat (EBIT) 354 21 184 6 719 1 300 3 241 2 838 3 261 1 445 612 -1 947
Resultat efter finansnetto 262 21 060 6 422 919 2 995 2 664 3 001 984 1 -2 608
Årets resultat 645 17 167 3 564 617 779 1 1 112 984 1 -2 236
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 426 18 248 22 306 25 006 24 913 14 183 8 979 9 218 11 405 14 539
Omsättningstillgångar 41 467 33 340 17 054 12 846 11 885 10 347 8 930 7 121 5 342 4 893
Tillgångar 52 893 51 588 39 360 37 853 36 798 24 530 17 909 16 339 16 747 19 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 744 25 098 7 931 4 367 3 750 2 971 2 970 1 858 874 874
Obeskattade reserver 6 525 7 089 7 887 6 048 6 048 4 548 1 889 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 545 2 690 6 161 13 855 13 939 9 521 2 219 4 076 6 457 8 136
Kortfristiga skulder 17 079 16 711 17 381 13 583 13 061 7 490 10 831 10 406 9 416 10 422
Skulder och eget kapital 52 893 51 588 39 360 37 853 36 798 24 530 17 909 16 339 16 747 19 432
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 840 5 851 6 428 7 866
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 2 366 1 676 2 209 2 478
Utdelning till aktieägare 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 910 90 201 67 021 47 442 46 761 33 478 28 942 24 159 24 151 29 946
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 26 32 35 33 24 20 13 15 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 482 3 411 2 065 1 337 1 407 1 311 1 375 1 807 1 543 1 625
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 619 486 488 424 456 474 600 593 586
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 536 24 770 10 487 5 175 5 746 4 724 4 950 3 384 2 831 991
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 34,21% 41,23% 0,76% 47,58% 14,39% 17,10% 1,49% -20,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,67% 41,20% 17,12% 3,45% 8,81% 11,58% 18,22% 8,84% 3,65% -10,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,82% 23,97% 10,20% 2,79% 6,98% 9,03% 11,86% 6,15% 2,64% -6,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,71% 76,64% 46,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 56,74% 18,75% -0,49% -1,58% -2,53% 9,08% -6,91% -13,98% -17,60% -18,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,29% 59,37% 35,78% 24,00% 23,01% 26,57% 24,81% 11,37% 5,22% 4,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,80% 199,51% 98,03% 94,46% 90,90% 138,14% 82,45% 68,10% 56,44% 46,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!