Visa allt om Britt & Kurt Morell AB
Visa allt om Britt & Kurt Morell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 337 389 293 292 1 086 1 294 1 333 1 594 1 261 2 630
Övrig omsättning - - - - 117 98 - - 281 78
Rörelseresultat (EBIT) 98 55 48 82 113 116 69 -40 -10 44
Resultat efter finansnetto 98 55 48 81 106 91 61 -61 -33 32
Årets resultat 76 43 35 83 59 74 61 -61 -35 20
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 16 16 22 28 51 120 101 93 232
Omsättningstillgångar 309 267 208 253 250 461 379 520 561 372
Tillgångar 325 283 223 275 278 512 499 621 653 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 222 178 193 160 181 163 102 107 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 241 184 202 250 205
Kortfristiga skulder 28 61 45 82 92 90 152 317 297 258
Skulder och eget kapital 325 283 223 275 278 512 499 621 653 605
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 69 56 179
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 168 101 34 167 398 302 132 164 923
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 27 0 3 43 96 32 49 42 410
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 337 389 293 292 1 203 1 392 1 333 1 594 1 542 2 708
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 337 389 293 292 1 086 647 667 797 631 658
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 209 76 64 250 257 175 135 116 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 98 55 54 88 119 141 94 -21 10 95
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,37% 32,76% 0,34% -73,11% -16,07% -2,93% -16,37% 26,41% -52,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,15% 19,43% 21,97% 29,82% 41,01% 22,66% 13,83% -6,44% -1,23% 7,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,08% 14,14% 16,72% 28,08% 10,50% 8,96% 5,18% -2,51% -0,63% 1,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,42% 100,00% 97,27% 97,26% 50,74% 66,69% 57,84% 43,98% 36,64% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 83,38% 52,96% 55,63% 58,56% 14,55% 28,67% 17,03% 12,74% 20,94% 4,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,38% 78,45% 79,82% 70,18% 64,45% 35,35% 32,67% 16,43% 16,39% 23,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 085,71% 429,51% 451,11% 293,90% 250,00% 147,78% 74,34% 56,47% 49,16% 81,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...