Visa allt om A.C.R. Electronic Aktiebolag
Visa allt om A.C.R. Electronic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 3 0 0 0 0 0 100 100
Övrig omsättning - 1 195 - 503 - 346 774 1 388 1 532 1 500
Rörelseresultat (EBIT) -163 485 -132 -24 -303 -26 40 397 382 53
Resultat efter finansnetto -154 485 16 1 -325 -19 136 367 119 41
Årets resultat 98 161 12 1 -211 8 116 177 5 29
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 780 771 471 768 786 863 1 291 1 207 1 300 758
Omsättningstillgångar 51 917 502 393 168 252 27 260 234 506
Tillgångar 831 1 689 973 1 160 954 1 116 1 319 1 467 1 534 1 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 737 868 379 367 364 577 568 572 645 639
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 114 144 133 30 20
Avsättningar (tkr) 127 258 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 578 254
Kortfristiga skulder -33 562 594 793 588 425 606 762 280 350
Skulder och eget kapital 831 1 689 973 1 160 954 1 116 1 319 1 467 1 534 1 264
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 307 155 170 311 347 293 358
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 495 495 5 0 - 0 0 0 0 111
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 61 2 39 19 30 61 116 99 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 250 0
Omsättning 0 1 195 3 503 0 346 774 1 388 1 632 1 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 - - - - - 50 50
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 75 278 4 173 89 104 191 243 205 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -163 485 -84 33 -249 28 94 445 429 101
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% - - - - - -100,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 1,64% - - - - - 25,95% 5,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 533,33% - - - - - 398,00% 64,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% - - - - - -541,00% -684,00%
Rörelsekapital/omsättning - - -3 066,67% - - - - - -46,00% 156,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,69% 51,39% 38,95% 31,64% 38,16% 59,23% 51,11% 45,52% 43,46% 51,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 163,17% 84,51% 49,56% 28,57% 59,29% 4,46% 34,12% 83,57% 144,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...