Visa allt om FOAMGLAS (Nordic) AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 118 385 113 478 112 035 97 270 102 711 81 995 96 946 101 827 85 482 104 630
Övrig omsättning 474 353 587 2 877 219 3 251 765 0 457 3 184
Rörelseresultat (EBIT) 6 038 5 787 5 911 10 152 9 404 2 123 3 007 12 097 7 137 21 884
Resultat efter finansnetto 5 947 5 741 5 889 10 012 9 318 2 091 2 965 12 095 7 162 21 995
Årets resultat 4 619 4 443 4 506 7 693 7 163 1 585 2 259 9 472 5 577 16 196
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 97 329 757 1 081 4 634 3 971 1 963 548 233
Omsättningstillgångar 53 332 62 143 41 256 24 725 22 304 25 329 20 348 23 197 16 866 30 718
Tillgångar 53 386 62 240 41 585 25 482 23 385 29 963 24 319 25 160 17 414 30 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 544 23 925 19 482 14 976 7 283 1 705 2 379 9 592 5 697 16 316
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 733 38 315 22 102 10 506 16 102 28 258 21 940 15 568 11 717 14 634
Skulder och eget kapital 53 386 62 240 41 585 25 482 23 385 29 963 24 319 25 160 17 414 30 951
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 948 - - - - - 10 726 10 760 8 635 7 638
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 1 462
Sociala kostnader 2 004 - - - - - 3 660 3 614 2 680 2 528
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 0 0 1 585 2 259 9 472 5 577 16 197
Omsättning 118 859 113 831 112 622 100 147 102 930 85 246 97 711 101 827 85 939 107 814
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 12 12 13 14 15 14 12 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 154 12 609 9 336 8 106 7 901 5 857 6 463 7 273 7 124 13 079
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 439 1 478 1 339 1 139 1 168 982 959 1 027 943 1 271
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 081 5 885 6 237 10 591 10 159 2 864 4 239 12 495 7 266 22 134
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,32% 1,29% 15,18% -5,30% 25,26% -15,42% -4,79% 19,12% -18,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,32% 9,33% 14,22% 39,84% 40,32% 7,28% 12,55% 48,53% 41,75% 71,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,10% 5,12% 5,28% 10,44% 9,18% 2,66% 3,15% 11,99% 8,51% 21,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,08% 30,67% 35,95% 41,05% 35,49% 27,58% 28,94% 32,19% 29,59% 37,21%
Rörelsekapital/omsättning 24,16% 21,00% 17,10% 14,62% 6,04% -3,57% -1,64% 7,49% 6,02% 15,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,47% 38,44% 46,85% 58,77% 31,14% 5,69% 9,78% 38,12% 32,72% 52,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,91% 160,69% 184,76% 232,02% 135,05% 81,67% 87,26% 142,12% 135,87% 205,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!