Visa allt om Roths Åkeri AB
Visa allt om Roths Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 901 4 914 5 318 5 561 9 244 9 258 9 013 9 257 9 625 7 651
Övrig omsättning - - - 20 12 - - - 28 50
Rörelseresultat (EBIT) 432 67 -155 -808 209 -285 -30 -232 6 87
Resultat efter finansnetto 414 26 -217 -847 164 -325 -55 -276 -12 56
Årets resultat 414 26 -217 -847 164 -325 -55 -56 24 41
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 537 892 1 247 1 564 1 542 2 058 1 379 1 857 2 770 1 723
Omsättningstillgångar 1 114 502 604 587 1 563 1 331 1 784 1 408 1 757 1 531
Tillgångar 1 650 1 394 1 851 2 151 3 106 3 389 3 163 3 265 4 527 3 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 525 110 85 101 950 784 1 109 1 164 1 230 1 206
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 220 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 129 408 201 545 0 300 600 25
Kortfristiga skulder 1 125 1 284 1 638 1 641 1 956 2 059 2 053 1 801 2 477 1 753
Skulder och eget kapital 1 650 1 394 1 851 2 151 3 106 3 389 3 163 3 265 4 527 3 254
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 300 300 300 300 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 859 2 215 2 349 3 361 3 217 3 222 3 422 3 348 2 663
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 710 828 940 1 334 1 407 1 329 1 350 1 415 1 125
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Omsättning 4 901 4 914 5 318 5 581 9 256 9 258 9 013 9 257 9 653 7 701
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 8 9 10 10 11 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 817 819 760 695 1 027 926 901 842 802 696
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 383 435 441 422 529 499 489 465 426 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 787 422 197 -630 725 110 449 247 430 474
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,26% -7,60% -4,37% -39,84% -0,15% 2,72% -2,64% -3,82% 25,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,24% 4,81% -8,37% -37,56% 6,73% -8,41% -0,95% -7,11% 0,20% 2,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,83% 1,36% -2,91% -14,53% 2,26% -3,08% -0,33% -2,51% 0,09% 1,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,22% -15,91% -19,44% -18,95% -4,25% -7,86% -2,98% -4,25% -7,48% -2,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,82% 7,89% 4,59% 4,70% 30,59% 23,13% 35,06% 35,65% 30,67% 43,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,02% 39,10% 36,87% 35,77% 79,91% 64,64% 86,90% 78,18% 70,93% 87,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...