Visa allt om Boiertz Conditori i Höör Aktiebolag
Visa allt om Boiertz Conditori i Höör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 16 684 17 511 17 844 16 825 15 976 14 892 14 087 14 539 14 725 14 833
Övrig omsättning 142 136 2 28 5 14 101 30 6 264
Rörelseresultat (EBIT) -619 -235 -14 521 -19 427 -157 -34 -299 347
Resultat efter finansnetto -621 -235 -13 527 -13 418 -157 -33 -302 376
Årets resultat -472 0 1 264 0 120 1 4 9 187
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 325 1 422 1 601 1 111 1 250 683 915 1 150 1 025 1 215
Omsättningstillgångar 1 823 2 266 2 286 2 757 1 896 2 527 1 918 1 747 1 965 2 039
Tillgångar 3 148 3 688 3 888 3 868 3 146 3 210 2 833 2 897 2 990 3 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 611 1 083 1 083 1 082 818 818 697 697 693 834
Obeskattade reserver 111 260 496 513 428 443 188 348 387 708
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 425 2 345 2 309 2 273 1 899 1 950 1 947 1 852 1 911 1 712
Skulder och eget kapital 3 148 3 688 3 888 3 868 3 146 3 210 2 833 2 897 2 990 3 254
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 348 569 348 348 319 319 295 494 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 522 6 548 6 232 6 033 5 443 5 337 5 118 4 892 4 465
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 484 2 219 2 165 2 151 1 887 1 844 1 881 1 981 1 865
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 16 826 17 647 17 846 16 853 15 981 14 906 14 188 14 569 14 731 15 097
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 23 23 23 23 22 22 22 22 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 758 761 776 732 695 677 640 661 669 706
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 411 394 398 365 358 334 331 325 331 329
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -452 -56 139 660 176 658 78 205 -35 619
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,72% -1,87% 6,06% 5,31% 7,28% 5,71% -3,11% -1,26% -0,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,63% -6,34% -0,31% 13,65% -0,38% 13,36% -5,54% -1,14% -9,70% 11,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,70% -1,34% -0,07% 3,14% -0,08% 2,88% -1,11% -0,23% -1,97% 2,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,96% 66,65% 69,26% 70,30% 68,53% 68,65% 67,13% 65,45% 64,64% 63,70%
Rörelsekapital/omsättning -3,61% -0,45% -0,13% 2,88% -0,02% 3,87% -0,21% -0,72% 0,37% 2,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,16% 34,86% 37,81% 38,32% 36,03% 35,65% 29,49% 32,91% 32,50% 41,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,06% 65,67% 71,72% 96,26% 74,62% 112,36% 80,02% 78,35% 86,87% 102,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...