Visa allt om G.M.V. i Grönhögen Aktiebolag
Visa allt om G.M.V. i Grönhögen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Nettoomsättning 19 363 26 669 21 726 22 497 24 296 27 034 23 729 21 760 19 954 20 010
Övrig omsättning 469 176 543 564 555 516 497 504 545 453
Rörelseresultat (EBIT) -4 373 -1 841 -1 083 1 054 3 224 2 925 430 2 159 267 484
Resultat efter finansnetto -4 652 602 -1 041 1 083 3 409 3 018 527 2 229 418 584
Årets resultat -3 507 2 388 1 587 1 824 1 621 339 1 270 224 401
Balansräkningar (tkr)
2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04 2004-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 755 698 1 852 1 160 1 318 1 481 1 645 1 661 1 571 1 707
Omsättningstillgångar 7 988 10 610 20 070 20 653 22 154 20 419 16 703 16 570 14 084 14 398
Tillgångar 8 743 11 309 21 922 21 814 23 471 21 900 18 348 18 231 15 655 16 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 227 4 734 13 946 14 346 14 158 12 734 11 313 11 474 10 424 10 600
Obeskattade reserver 0 136 1 922 2 994 2 749 1 898 1 163 1 131 686 590
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 933 1 333 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 582 5 106 6 054 4 474 6 564 7 268 5 872 5 626 4 546 4 916
Skulder och eget kapital 8 743 11 309 21 922 21 814 23 471 21 900 18 348 18 231 15 655 16 106
Löner & utdelning (tkr)
2013-08
2012-08
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
2004-04
Löner till styrelse & VD - 0 1 022 768 786 899 931 703 608 674
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 8 576 10 212 6 716 6 514 5 813 5 804 5 781 5 628 5 462 5 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 2 858 3 860 3 109 3 007 2 767 2 778 2 644 2 577 2 547 2 612
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 400 400 200 500 220 400
Omsättning 19 832 26 845 22 269 23 061 24 851 27 550 24 226 22 264 20 499 20 463
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 745 1 026 836 865 934 1 040 913 837 767 770
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 461 551 421 392 364 375 359 340 329 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 246 -1 767 -975 1 212 3 388 3 089 599 2 316 439 723
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,40% 22,75% -3,43% -7,40% -10,13% 13,93% 9,05% 9,05% -0,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -49,93% 7,45% -4,71% 4,99% 14,90% 14,23% 2,91% 12,25% 2,70% 3,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -22,54% 3,16% -4,75% 4,84% 14,39% 11,53% 2,25% 10,26% 2,11% 2,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,13% 63,83% 55,85% 56,05% 57,56% 51,41% 51,71% 52,20% 51,83% 53,69%
Rörelsekapital/omsättning 7,26% 20,64% 64,51% 71,92% 64,17% 48,65% 45,64% 50,29% 47,80% 47,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,03% 42,75% 70,08% 75,88% 68,75% 64,39% 66,22% 67,40% 69,74% 68,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,85% 107,15% 219,56% 311,33% 240,87% 196,62% 154,51% 180,73% 199,34% 193,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...