Visa allt om Skandikon Pensionsadministration Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 35 800 38 082 77 301 41 329 36 957 35 035 33 054 25 870 24 092 28 029
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -9 633 -10 461 29 517 4 249 -918 -17 901 -21 095 -1 794 -1 539 -5 268
Resultat efter finansnetto -9 633 -9 615 29 518 4 250 -929 -17 954 -21 085 -1 750 -1 461 -4 913
Årets resultat -3 830 -5 205 -482 -224 278 857 -2 587 -1 190 -1 596 -282
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 568 529 569 570 570 570 725 401 606 812
Omsättningstillgångar 27 131 36 194 36 681 34 361 35 060 35 008 34 321 33 547 34 170 37 170
Tillgångar 28 699 36 723 37 250 34 931 35 630 35 578 35 046 33 948 34 776 37 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 191 24 021 29 226 29 708 29 932 24 575 27 111 29 698 30 888 32 484
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 4 462 319
Avsättningar (tkr) 659 652 658 762 864 967 1 062 512 615 717
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 849 12 050 7 366 4 461 4 834 10 036 6 873 3 734 2 811 4 462
Skulder och eget kapital 28 699 36 723 37 250 34 931 35 630 35 578 35 046 33 948 34 776 37 982
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 367 - - - - 0 1 262 0 0 568
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 24 - 0 50
Löner till övriga anställda 20 266 17 536 12 583 8 219 9 632 19 057 17 519 12 908 11 771 14 715
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 741 664 556 90
Sociala kostnader 10 169 8 988 8 106 5 097 6 072 14 003 11 781 8 045 6 253 8 950
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 14 921 18 0 0 0
Omsättning 35 800 38 082 77 301 41 329 36 957 35 035 33 054 25 870 24 092 28 029
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 27 20 13 18 28 33 24 22 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 234 1 410 3 865 3 179 2 053 1 251 1 002 1 078 1 095 934
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 092 1 022 1 068 1 075 870 1 192 978 922 867 862
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 633 -10 461 29 517 4 249 -918 -17 746 -20 889 -1 588 -1 333 -5 062
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,99% -50,74% 87,04% 11,83% 5,49% 5,99% 27,77% 7,38% -14,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -33,57% -26,18% 79,24% 12,17% -2,58% -50,29% -60,16% -5,14% -4,20% -12,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -26,91% -25,25% 38,19% 10,29% -2,48% -51,07% -63,79% -6,75% -6,06% -17,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,86% 63,40% 37,92% 72,35% 81,79% 71,28% 83,04% 115,24% 130,16% 116,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,35% 65,41% 78,46% 85,05% 84,01% 69,07% 77,36% 87,49% 89,86% 86,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 345,66% 300,37% 497,98% 770,25% 725,28% 348,82% 499,36% 898,42% 1 215,58% 833,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!