Visa allt om Fredahl Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 5 008 5 000 5 007 5 006 79 117 75 817 75 106 118 050 131 355 127 252
Övrig omsättning 82 4 167 288 192 1 177 108 3 029 424 1 394
Rörelseresultat (EBIT) 1 974 1 570 1 813 1 567 6 741 7 007 3 908 8 393 11 746 11 228
Resultat efter finansnetto 11 769 6 220 6 459 5 492 9 748 12 073 4 689 12 976 15 214 14 126
Årets resultat 12 273 6 850 8 187 6 913 10 875 11 457 6 875 15 498 9 724 7 504
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 648 25 332 28 651 27 012 32 201 33 810 45 317 90 632 73 321 60 361
Omsättningstillgångar 10 140 11 503 15 672 12 710 21 883 21 404 31 796 43 340 70 511 74 363
Tillgångar 31 787 36 835 44 323 39 722 54 084 55 214 77 112 133 972 143 832 134 724
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 380 27 207 34 356 26 169 32 056 27 680 43 223 85 448 74 950 65 225
Obeskattade reserver 6 061 7 207 8 492 11 230 13 865 17 474 19 050 22 966 28 816 25 716
Avsättningar (tkr) 339 351 351 361 359 360 354 352 348 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 3 000 8 000 13 000 18 000
Kortfristiga skulder 1 007 2 070 1 125 1 963 7 803 9 700 11 485 17 206 26 718 25 783
Skulder och eget kapital 31 787 36 835 44 323 39 722 54 084 55 214 77 112 133 972 143 832 134 724
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 956 948 958 2 384 2 557 2 467
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 2 179 2 178 2 138 23 572 28 559 28 480
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 1 462 1 443 1 418 10 122 12 564 12 160
Utdelning till aktieägare 15 000 15 100 14 000 0 12 800 0 7 000 49 100 5 000 0
Omsättning 5 090 5 004 5 174 5 294 79 309 76 994 75 214 121 079 131 779 128 646
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 6 6 6 87 92 92
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 13 186 12 636 12 518 1 357 1 428 1 383
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 773 800 780 417 483 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 606 3 348 3 596 3 350 8 527 8 799 5 802 13 353 17 157 16 399
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,16% -0,14% 0,02% -93,67% 4,35% 0,95% -36,38% -10,13% 3,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,03% 16,90% 14,57% 13,82% 18,08% 22,10% 6,37% 9,94% 10,86% 10,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 235,02% 124,52% 129,00% 109,69% 12,36% 16,10% 6,54% 11,28% 11,90% 11,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 22,13% 22,17% 21,09% 54,86% 60,58% 59,82%
Rörelsekapital/omsättning 182,37% 188,66% 290,53% 214,68% 17,80% 15,44% 27,04% 22,14% 33,34% 38,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,57% 89,12% 92,46% 87,93% 79,27% 74,82% 75,32% 77,15% 67,74% 62,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 006,95% 555,70% 1 393,07% 647,48% 280,44% 215,06% 268,54% 250,01% 173,06% 200,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!