Visa allt om Kenwi Plåtprodukter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 8 821 8 818 10 591 11 923 7 327 7 599 6 901 7 962 9 072 8 954
Övrig omsättning 259 144 667 0 6 158 0 21 745 10
Rörelseresultat (EBIT) 2 246 1 859 1 927 1 053 788 1 265 655 761 848 955
Resultat efter finansnetto 2 294 1 867 1 925 1 084 796 1 278 750 805 927 1 085
Årets resultat 1 558 1 553 1 560 1 185 1 485 1 048 562 801 672 934
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 481 1 973 1 797 2 287 2 770 3 273 3 861 4 398 4 951 5 730
Omsättningstillgångar 12 122 14 944 12 848 14 166 11 459 10 670 9 376 8 745 8 553 7 144
Tillgångar 18 603 16 917 14 645 16 452 14 229 13 942 13 237 13 142 13 504 12 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 700 11 143 9 589 8 030 6 845 5 810 5 761 5 899 5 682 5 460
Obeskattade reserver 3 709 3 396 3 538 3 614 4 028 5 174 5 228 5 192 5 497 5 429
Avsättningar (tkr) 953 893 833 799 906 998 1 070 1 088 953 986
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 241 1 486 684 4 010 2 451 1 960 1 177 962 1 371 999
Skulder och eget kapital 18 603 16 917 14 645 16 452 14 229 13 942 13 237 13 142 13 504 12 874
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 286 1 378 1 842 1 622
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 694 713 863 770
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 450 1 000 700 450 450
Omsättning 9 080 8 962 11 258 11 923 7 333 7 757 6 901 7 983 9 817 8 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 5 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 205 2 205 2 648 2 981 1 832 1 900 1 725 1 592 1 296 1 279
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 539 500 546 536 508 497 425 390 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 437 2 281 2 452 1 583 1 315 1 796 1 177 1 315 1 673 1 843
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,03% -16,74% -11,17% 62,73% -3,58% 10,11% -13,33% -12,24% 1,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,33% 11,05% 13,16% 6,59% 5,60% 9,17% 5,73% 6,13% 6,86% 8,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,01% 21,20% 18,20% 9,09% 10,88% 16,82% 11,00% 10,12% 10,22% 12,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,82% 74,88% 57,03% 49,12% 67,95% 65,92% 65,38% 68,58% 65,42% 66,07%
Rörelsekapital/omsättning 123,35% 152,62% 114,85% 85,18% 122,94% 114,62% 118,81% 97,75% 79,17% 68,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,82% 81,53% 84,32% 65,94% 70,19% 70,62% 74,33% 75,70% 73,83% 73,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 966,96% 991,79% 1 844,44% 349,55% 459,40% 534,34% 775,62% 887,42% 613,06% 696,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!