Visa allt om Fjällflygarna i Arjeplog Aktiebolag
Visa allt om Fjällflygarna i Arjeplog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 431 11 758 10 004 9 366 7 088 7 218 6 141 5 376 7 101 5 293
Övrig omsättning 3 - 28 - 1 188 - - 377 - 65
Rörelseresultat (EBIT) 531 2 674 2 840 2 079 -589 1 524 905 1 061 -191 218
Resultat efter finansnetto 604 2 724 3 349 2 631 -301 1 126 1 217 1 913 -864 119
Årets resultat 650 1 803 1 359 1 622 533 460 868 1 705 -53 386
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 665 9 990 9 185 4 902 3 701 4 569 2 734 3 753 5 081 6 783
Omsättningstillgångar 11 419 10 504 8 761 10 253 8 919 8 820 10 275 8 248 5 784 4 951
Tillgångar 20 084 20 494 17 946 15 155 12 620 13 389 13 009 12 002 10 865 11 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 280 13 930 12 327 11 118 9 646 9 254 9 074 8 336 6 721 6 854
Obeskattade reserver 5 021 5 258 4 856 3 241 2 572 3 557 3 324 3 204 3 383 4 483
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 783 1 306 763 795 402 579 611 462 761 397
Skulder och eget kapital 20 084 20 494 17 946 15 155 12 620 13 389 13 009 12 002 10 865 11 734
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 416 400 395 245 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 488 1 358 1 235 1 022 381 390 343 261 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 607 446 391 317 259 245 225 185 112
Utdelning till aktieägare 300 300 200 150 150 0 140 130 90 80
Omsättning 10 434 11 758 10 032 9 366 8 276 7 218 6 141 5 753 7 101 5 358
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 739 1 960 1 667 1 561 1 418 1 444 1 228 1 344 1 775 1 764
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 349 355 331 303 300 232 237 256 207 163
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 428 4 541 4 191 3 206 812 2 767 1 964 2 472 1 882 1 930
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,29% 17,53% 6,81% 32,14% -1,80% 17,54% 14,23% -24,29% 34,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,01% 13,29% 18,66% 17,37% -2,39% 13,82% 9,38% 15,95% -0,87% 2,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,79% 23,17% 33,48% 28,10% -4,25% 25,64% 19,87% 35,60% -1,34% 5,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,45% 96,97% 95,78% 96,21% 96,76% 97,49% 93,34% 91,69% 80,74% 94,16%
Rörelsekapital/omsättning 101,97% 78,23% 79,95% 100,98% 120,16% 114,17% 157,37% 144,83% 70,74% 86,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,60% 87,98% 89,80% 90,04% 91,45% 88,70% 88,58% 89,13% 84,28% 85,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 458,37% 804,29% 1 148,23% 1 289,69% 2 218,66% 1 523,32% 1 681,67% 1 785,28% 760,05% 1 247,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...