Visa allt om Leif Hanssons Plåtslageri Aktiebolag
Visa allt om Leif Hanssons Plåtslageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 307 646 297 440 573 1 384 1 574 951 775 952
Övrig omsättning - 75 - - - - - - 52 15
Rörelseresultat (EBIT) 150 358 37 128 8 113 232 37 -1 25
Resultat efter finansnetto 149 355 35 125 6 110 229 34 -4 22
Årets resultat 116 276 113 73 3 62 128 25 -4 16
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 25 46 66 95 13 31 49 64
Omsättningstillgångar 572 488 292 286 261 347 578 341 275 258
Tillgångar 572 488 316 332 328 442 591 372 324 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 364 377 236 204 131 277 365 237 212 216
Obeskattade reserver 0 0 0 110 80 80 55 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 56 56 57
Kortfristiga skulder 209 110 80 19 117 84 171 80 57 50
Skulder och eget kapital 572 488 316 332 328 442 591 372 324 322
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 44 0 0 236 178 204 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 146 228 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 4 8 12 78 97 96 104 101
Utdelning till aktieägare 250 130 135 80 0 150 150 0 0 0
Omsättning 307 721 297 440 573 1 384 1 574 951 827 967
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 297 440 573 1 384 1 574 951 775 952
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 4 53 159 308 326 274 308 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 150 358 59 148 36 154 250 55 14 68
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,48% 117,51% -32,50% -23,21% -58,60% -12,07% 65,51% 22,71% -18,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,22% 73,36% 11,71% 38,86% 2,44% 25,57% 39,26% 9,95% -0,31% 7,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 48,86% 55,42% 12,46% 29,32% 1,40% 8,16% 14,74% 3,89% -0,13% 2,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,22% 56,04% 71,04% 88,18% 58,64% 47,69% 63,98% 59,94% 68,39% 56,41%
Rörelsekapital/omsättning 118,24% 58,51% 71,38% 60,68% 25,13% 19,00% 25,86% 27,44% 28,13% 21,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,64% 77,25% 74,68% 87,29% 57,91% 76,01% 68,62% 63,71% 65,43% 67,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 273,68% 443,64% 365,00% 1 505,26% 223,08% 413,10% 338,01% 426,25% 482,46% 516,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...