Visa allt om Lerstenen Umestan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 88 763 79 219 77 283 73 949 64 798 51 956 52 138 52 513 49 874 50 697
Övrig omsättning 721 5 721 6 284 5 396 5 850 6 242 7 027 6 937 6 551 7 356
Rörelseresultat (EBIT) 38 212 38 804 40 123 35 453 29 787 23 068 26 218 30 266 24 015 22 197
Resultat efter finansnetto 42 442 75 109 31 388 29 090 21 173 10 741 15 304 21 402 14 454 11 969
Årets resultat 36 722 64 978 24 800 25 840 6 196 5 806 11 732 16 040 11 190 7 414
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 684 789 697 020 651 351 542 290 542 425 532 601 433 580 369 452 375 792 382 231
Omsättningstillgångar 91 061 107 725 26 669 46 812 43 208 41 610 79 719 61 876 48 073 36 954
Tillgångar 775 850 804 745 678 020 589 102 585 632 574 211 513 299 431 328 423 865 419 186
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 748 178 290 113 312 88 512 62 671 61 725 61 169 54 687 43 897 37 957
Obeskattade reserver 0 5 041 6 801 8 727 11 024 13 284 14 073 14 885 15 749 19 256
Avsättningar (tkr) 9 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 580 700 586 800 491 899 466 400 471 200 476 000 407 335 343 000 346 500 350 000
Kortfristiga skulder 31 592 34 614 66 008 25 463 40 737 23 202 30 723 18 756 17 719 11 973
Skulder och eget kapital 775 850 804 745 678 020 589 102 585 632 574 211 513 299 431 328 423 865 419 186
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - - - 999 915 1 191 1 587
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - - 378 329 403 550
Utdelning till aktieägare 50 000 50 000 0 0 0 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250
Omsättning 89 484 84 940 83 567 79 345 70 648 58 198 59 165 59 450 56 425 58 053
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 3 3 3 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 17 319 17 379 17 504 24 937 12 674
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 522 473 437 864 544
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 245 47 904 49 710 45 469 39 708 29 395 32 528 36 606 30 454 33 739
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,05% 2,51% 4,51% 14,12% 24,72% -0,35% -0,71% 5,29% -1,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,59% 10,35% 5,92% 6,03% 5,09% 4,02% 5,24% 7,07% 5,71% 5,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 57,56% 105,17% 51,98% 48,03% 45,99% 44,45% 51,60% 58,05% 48,50% 44,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 67,00% 92,29% -50,90% 28,87% 3,81% 35,43% 93,97% 82,11% 60,86% 49,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,82% 22,64% 17,49% 16,18% 12,17% 12,55% 14,06% 15,37% 13,25% 12,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 288,24% 311,22% 40,40% 183,84% 106,07% 179,34% 259,48% 329,90% 271,31% 308,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!