Visa allt om Norrlandsgjuteriet Aktiebolag
Visa allt om Norrlandsgjuteriet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 087 30 461 29 146 31 243 33 251 31 242 24 299 23 011 37 786 31 977
Övrig omsättning 56 32 104 214 454 1 118 441 332 476 215
Rörelseresultat (EBIT) -1 590 456 1 672 3 037 3 677 4 746 697 -1 827 4 597 5 619
Resultat efter finansnetto -1 751 302 1 669 3 619 3 422 4 455 247 -1 506 4 994 5 961
Årets resultat 5 198 89 2 440 2 761 2 488 218 315 3 563 3 723
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 623 28 193 29 718 18 990 10 818 11 542 12 743 13 470 13 654 14 748
Omsättningstillgångar 5 930 6 381 8 670 11 127 16 087 13 543 9 009 9 761 14 757 11 324
Tillgångar 32 553 34 574 38 388 30 117 26 905 25 086 21 752 23 231 28 411 26 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 585 13 580 13 382 13 293 13 338 12 194 10 374 10 566 12 009 12 102
Obeskattade reserver 3 606 5 696 6 347 5 397 5 273 5 753 4 748 4 865 6 915 7 108
Avsättningar (tkr) 1 266 1 589 1 912 2 235 50 50 60 60 60 210
Långfristiga skulder 7 566 6 263 9 037 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 530 7 446 7 710 9 192 8 244 7 089 6 571 7 740 9 427 6 652
Skulder och eget kapital 32 553 34 574 38 388 30 117 26 905 25 086 21 752 23 231 28 411 26 072
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 831 824 748 1 003
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 375 7 782 8 142 8 353 7 299 5 848 6 537 8 463 7 090
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 201 2 981 3 474 5 423 3 940 3 662 3 848 4 590 3 926
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 1 100 300 0 1 500 2 000
Omsättning 25 143 30 493 29 250 31 457 33 705 32 360 24 740 23 343 38 262 32 192
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 25 25 26 27 25 23 27 36 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 003 1 218 1 166 1 202 1 232 1 250 1 056 852 1 050 999
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 432 433 437 451 469 424 422 391 366 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 435 2 458 2 854 3 966 4 610 5 697 1 785 -728 5 758 6 820
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,64% 4,51% -6,71% -6,04% 6,43% 28,57% 5,60% -39,10% 18,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,84% 1,53% 4,97% 12,18% 13,94% 19,14% 3,62% -6,35% 18,73% 23,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,27% 1,74% 6,55% 11,74% 11,28% 15,37% 3,24% -6,41% 14,08% 18,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,64% 67,79% 66,63% 69,93% 71,04% 71,55% 75,23% 72,44% 70,34% 75,16%
Rörelsekapital/omsättning -2,39% -3,50% 3,29% 6,19% 23,59% 20,66% 10,03% 8,78% 14,11% 14,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,37% 52,13% 47,76% 58,12% 64,02% 65,51% 63,78% 60,92% 59,79% 66,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,03% 45,50% 67,76% 84,63% 156,47% 149,99% 94,55% 102,27% 127,65% 122,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...