Visa allt om Titel Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 483 9 177 27 368 21 630 22 754 28 402 31 484 31 524 27 919 26 092
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 508 1 427 2 793 118 757 1 632 3 619 958 -210 1 130
Resultat efter finansnetto -1 058 -5 651 -1 682 9 765 1 642 3 625 931 -272 1 021
Årets resultat -1 531 -6 985 -4 304 37 33 38 71 878 -223 1 039
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 214 2 961 3 656 5 857 541 710 643 973 2 328 3 825
Omsättningstillgångar 1 274 8 445 8 841 6 515 8 390 8 928 10 952 9 372 7 685 7 804
Tillgångar 2 488 11 406 12 497 12 372 8 931 9 637 11 595 10 344 10 013 11 629
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 260 2 791 1 826 2 130 2 093 2 060 2 022 2 451 1 573 1 796
Obeskattade reserver 6 -16 -45 13 59 149 120 66 13 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 369 6 178 4 814 3 084 0 0 0 0 2 185 4 677
Kortfristiga skulder 853 2 453 5 902 7 146 6 778 7 428 9 453 7 827 6 242 5 094
Skulder och eget kapital 2 488 11 406 12 497 12 372 8 931 9 637 11 595 10 344 10 013 11 629
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 1 259 1 118 1 195 939 918 820 844
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 4 564 4 713 6 180 7 429 9 334 9 558 6 970
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 2 856 2 984 3 361 3 480 4 159 4 124 3 275
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
Omsättning 1 483 9 177 27 368 21 630 22 754 28 402 31 484 31 524 27 919 26 092
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 2 11 14 18 24 30 30 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 9 177 13 684 1 966 1 625 1 578 1 312 1 051 931 1 242
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 142 431 803 642 611 513 491 505 552
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 529 1 472 2 939 260 961 1 809 4 017 2 480 1 418 2 715
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -83,84% -66,47% - -4,94% -19,89% -9,79% -0,13% 12,91% 7,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -39,75% -48,80% -12,04% 1,03% 8,60% 17,06% 31,40% 9,58% -1,57% 10,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -66,69% -60,65% -5,50% 0,59% 3,38% 5,79% 11,56% 3,14% -0,56% 4,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,82% 99,80% 99,95% 99,81%
Rörelsekapital/omsättning 28,39% 65,29% 10,74% -2,92% 7,08% 5,28% 4,76% 4,90% 5,17% 10,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,83% 24,36% 14,33% 17,30% 23,95% 22,58% 18,25% 24,19% 15,81% 15,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,36% 344,27% 149,80% 91,17% 123,78% 120,19% 115,86% 119,74% 123,12% 153,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!