Visa allt om Ammega Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 105 342 96 397 46 491 41 283 39 420 36 592 35 527 37 319 36 422 42 695
Övrig omsättning 3 000 3 922 0 0 60 110 0 0 4 241
Rörelseresultat (EBIT) 1 762 -2 380 2 057 2 802 3 392 2 186 1 676 1 797 3 795 3 023
Resultat efter finansnetto 1 441 -3 448 881 2 621 3 300 2 094 1 534 1 718 3 861 3 098
Årets resultat 1 441 -3 448 489 2 161 2 607 1 705 1 179 1 345 2 710 2 175
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 525 3 105 34 985 570 825 1 164 1 581 1 787 2 035 1 623
Omsättningstillgångar 37 593 37 654 15 881 13 423 14 867 12 441 12 210 11 221 11 263 15 870
Tillgångar 40 118 40 758 50 866 13 993 15 692 13 605 13 791 13 008 13 298 17 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 314 3 297 6 746 6 257 6 095 5 088 4 483 5 054 6 489 6 279
Obeskattade reserver 746 746 746 522 694 774 882 865 881 528
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 639 5 518 33 797 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 419 31 197 9 577 7 214 8 903 7 743 8 426 7 089 5 928 10 686
Skulder och eget kapital 40 118 40 758 50 866 13 993 15 692 13 605 13 791 13 008 13 298 17 493
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 793 - - - - 0 0 - 1 235 1 908
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 162
Löner till övriga anställda 17 043 - - - - 8 408 7 220 7 735 5 346 7 424
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 305 - - - - 3 812 3 311 3 142 3 067 3 649
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 424 2 000 1 600 1 100 0 2 780 2 500
Omsättning 108 342 100 319 46 491 41 283 39 480 36 702 35 527 37 319 36 426 42 936
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 31 19 20 19 17 18 19 19 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 292 3 110 2 447 2 064 2 075 2 152 1 974 1 964 1 917 1 941
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 882 853 784 692 717 729 622 584 528 631
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 557 -1 088 2 228 3 058 3 732 2 602 2 121 2 208 4 293 3 497
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,28% 107,35% 12,62% 4,73% 7,73% 3,00% -4,80% 2,46% -14,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,39% -5,84% 4,04% 20,02% 21,62% 16,13% 12,20% 14,42% 29,09% 17,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,67% -2,47% 4,42% 6,79% 8,60% 6,00% 4,74% 5,03% 10,62% 7,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,49% 38,75% 55,71% 55,50% 60,02% 56,97% 55,78% 55,29% 56,49% 54,53%
Rörelsekapital/omsättning 16,30% 6,70% 13,56% 15,04% 15,13% 12,84% 10,65% 11,07% 14,65% 12,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,22% 9,52% 14,41% 47,62% 42,29% 41,84% 37,50% 44,04% 53,96% 38,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,35% 68,02% 130,43% 148,71% 136,03% 128,40% 117,03% 115,09% 142,70% 123,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!