Visa allt om Mekonomen Sölvesborg Aktiebolag
Visa allt om Mekonomen Sölvesborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 60 8 381 10 601 11 192 10 551 9 935 9 409 9 021 8 920 9 601
Övrig omsättning 54 125 133 144 109 96 134 81 73 30
Rörelseresultat (EBIT) 107 621 633 813 666 654 755 659 285 362
Resultat efter finansnetto 89 623 629 805 655 656 756 661 325 407
Årets resultat 20 -8 470 758 382 509 559 718 461 498
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 63 90 104 101 130 70 47 42
Omsättningstillgångar 326 2 168 3 356 2 802 2 605 2 285 2 900 3 064 2 980 3 454
Tillgångar 326 2 173 3 419 2 892 2 709 2 385 3 030 3 134 3 026 3 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 121 599 919 661 979 1 470 1 611 1 353 1 392
Obeskattade reserver 0 0 0 0 153 0 32 17 333 667
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 185 2 052 2 820 1 973 1 895 1 406 1 528 1 506 1 340 1 436
Skulder och eget kapital 326 2 173 3 419 2 892 2 709 2 385 3 030 3 134 3 026 3 496
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 395 394 338 339
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 35 23 - -
Löner till övriga anställda 0 856 1 069 1 146 1 125 1 172 750 682 940 864
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 0 350 409 469 402 409 346 379 454 519
Utdelning till aktieägare 20 0 470 790 500 700 1 000 700 460 500
Omsättning 114 8 506 10 734 11 336 10 660 10 031 9 543 9 102 8 993 9 631
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 4 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 4 191 2 650 2 798 2 638 2 484 2 352 2 255 1 784 1 920
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 610 375 394 366 381 358 346 334 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 107 636 663 856 704 689 783 679 300 437
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,28% -20,94% -5,28% 6,08% 6,20% 5,59% 4,30% 1,13% -7,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,74% 29,22% 18,66% 28,22% 24,62% 27,67% 24,95% 21,12% 10,74% 11,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 183,33% 7,58% 6,02% 7,29% 6,32% 6,64% 8,03% 7,34% 3,64% 4,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 31,18% 28,25% 28,31% 28,09% 30,27% 31,08% 31,37% 31,29% 30,47%
Rörelsekapital/omsättning 235,00% 1,38% 5,06% 7,41% 6,73% 8,85% 14,58% 17,27% 18,39% 21,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,25% 5,57% 17,52% 31,78% 28,56% 41,05% 49,29% 51,80% 52,64% 53,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,22% 105,65% 67,27% 71,31% 65,86% 78,59% 124,35% 136,79% 140,97% 154,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...