Visa allt om Topax AB
Visa allt om Topax AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 077 7 864 10 896 9 228 8 956 8 845 8 266 8 679 7 817 10 018
Övrig omsättning - 15 29 26 - 268 12 196 2 14
Rörelseresultat (EBIT) 369 1 063 1 427 57 -85 -140 -209 295 49 930
Resultat efter finansnetto -381 -1 115 145 -2 062 -3 248 98 -3 331 -6 524 -1 403 2 080
Årets resultat -381 -2 081 239 678 -3 248 -602 -3 055 -6 211 -2 130 1 989
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 857 55 031 60 672 66 547 67 741 69 546 70 942 50 915 48 498 35 789
Omsättningstillgångar 1 244 568 273 836 587 482 514 1 145 2 729 2 602
Tillgångar 65 101 55 599 60 945 67 383 68 328 70 028 71 456 52 060 51 227 38 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 832 8 214 10 295 10 056 9 378 12 625 13 228 -3 717 2 494 4 724
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Avsättningar (tkr) 0 0 2 632 3 457 4 384 5 206 5 843 6 641 2 311 2 311
Långfristiga skulder 45 446 39 038 37 673 43 778 40 079 39 958 41 339 43 680 41 276 27 028
Kortfristiga skulder 11 823 8 347 10 345 10 092 14 487 12 239 11 046 5 456 5 146 4 319
Skulder och eget kapital 65 101 55 599 60 945 67 383 68 328 70 028 71 456 52 060 51 227 38 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 280 250 375 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 734 831 782 858 863 474 459 411 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 357 360 317 353 352 293 279 343 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 7 077 7 879 10 925 9 254 8 956 9 113 8 278 8 875 7 819 10 032
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 539 3 932 5 448 4 614 4 478 4 423 4 133 4 340 3 909 5 009
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 546 596 550 606 608 524 494 565 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 210 1 451 2 444 1 339 1 207 864 655 1 069 698 1 540
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,01% -27,83% 18,08% 3,04% 1,25% 7,00% -4,76% 11,03% -21,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,26% 1,96% 2,68% 1,67% 0,55% 5,02% -1,31% 1,46% 2,44% 12,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,60% 13,89% 14,98% 12,20% 4,16% 39,71% -11,30% 8,75% 16,00% 47,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,62% 46,48% 45,81% 26,94% 30,40% 27,46% 27,17% 30,56% 34,03% 48,75%
Rörelsekapital/omsättning -149,48% -98,92% -92,44% -100,30% -155,20% -132,92% -127,41% -49,67% -30,92% -17,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,03% 14,77% 16,89% 14,92% 13,72% 18,03% 18,51% -7,14% 4,87% 12,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,52% 6,80% 2,64% 8,28% 4,05% 3,94% 4,65% 20,99% 53,03% 60,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...