Visa allt om Mattläggarna Olovsson & Sandström Aktiebolag
Visa allt om Mattläggarna Olovsson & Sandström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 012 3 053 3 225 5 236 4 588 4 417 5 084 3 803 4 868 5 295
Övrig omsättning 4 - 11 - 2 - 115 - - 63
Rörelseresultat (EBIT) 10 357 543 407 233 178 144 10 87 368
Resultat efter finansnetto 9 356 542 408 231 179 140 5 83 371
Årets resultat 63 273 453 285 159 108 97 0 44 180
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 313 420 464 15 0 0 0 0 1 6
Omsättningstillgångar 1 165 1 183 893 1 521 1 129 1 034 1 014 686 837 1 351
Tillgångar 1 479 1 603 1 357 1 537 1 129 1 034 1 014 686 837 1 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 434 671 698 546 411 392 384 286 316 362
Obeskattade reserver 0 74 71 115 86 86 86 86 103 103
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 044 858 588 877 632 556 544 313 417 892
Skulder och eget kapital 1 479 1 603 1 357 1 537 1 129 1 034 1 014 686 837 1 357
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 414 582 600 888 703
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 618 609 797 931 522 354 336 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 74 74 99 141 162 254 235 347 316
Utdelning till aktieägare 0 300 300 300 150 140 100 0 30 90
Omsättning 2 016 3 053 3 236 5 236 4 590 4 417 5 199 3 803 4 868 5 358
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 671 763 806 1 309 1 147 1 104 1 271 951 1 217 1 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 172 175 172 225 272 289 318 286 312 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 116 460 567 407 233 178 144 11 92 373
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,10% -5,33% -38,41% 14,12% 3,87% -13,12% 33,68% -21,88% -8,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,88% 22,46% 40,16% 26,87% 20,81% 17,31% 14,30% 1,46% 10,63% 27,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,65% 11,79% 16,90% 7,89% 5,12% 4,05% 2,85% 0,26% 1,83% 7,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,61% 55,16% 61,43% 49,39% 49,93% 55,17% 50,33% 55,96% 48,09% 48,03%
Rörelsekapital/omsättning 6,01% 10,65% 9,46% 12,30% 10,83% 10,82% 9,24% 9,81% 8,63% 8,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,34% 45,46% 55,52% 41,36% 42,02% 44,04% 44,12% 50,93% 46,61% 32,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,39% 135,08% 147,79% 170,58% 174,53% 181,12% 181,43% 210,22% 193,76% 148,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...