Visa allt om Östergårds Tandläkare Aktiebolag
Visa allt om Östergårds Tandläkare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 426 2 740 12 258 5 277 4 465 4 977 4 780 6 132 52 411 49 305
Övrig omsättning 991 744 818 861 783 761 541 432 670 1 103
Rörelseresultat (EBIT) -1 011 -3 005 -84 -265 405 1 342 1 373 1 369 -2 172 1 698
Resultat efter finansnetto -791 -856 -34 -95 358 1 049 2 358 1 372 -2 189 2 307
Årets resultat -511 1 961 -5 1 742 -25 -475 2 006 654 -601 1 821
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 908 6 235 15 799 12 023 12 825 16 686 11 497 9 140 7 842 7 775
Omsättningstillgångar 8 393 8 383 2 888 5 594 6 267 2 142 5 730 2 674 3 596 5 365
Tillgångar 14 301 14 618 18 688 17 617 19 092 18 828 17 228 11 814 11 438 13 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 657 12 324 10 363 10 524 11 811 12 017 12 455 10 809 10 154 10 447
Obeskattade reserver 1 303 1 583 4 891 4 919 2 848 2 127 527 507 40 1 392
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 500 2 000 922 3 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 341 710 3 434 1 674 2 433 3 762 1 245 498 1 243 1 300
Skulder och eget kapital 14 301 14 618 18 688 17 617 19 092 18 828 17 228 11 814 11 438 13 140
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 95 253 407 320 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 10 121 0 0 0 19 1 051
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 6 7 19 43 239 255 265 852
Utdelning till aktieägare 0 156 0 155 150 180 178 360 0 300
Omsättning 2 417 3 484 13 076 6 138 5 248 5 738 5 321 6 564 53 081 50 408
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 1 1 1 1 1 2 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 5 277 4 465 4 977 4 780 6 132 26 206 7 044
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 33 139 143 495 667 306 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -374 -1 902 1 176 862 1 472 2 184 1 928 1 533 -1 768 2 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,96% -77,65% 132,29% 18,19% -10,29% 4,12% -22,05% -88,30% 6,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,51% -5,69% 0,27% 0,33% 18,24% 7,51% 14,14% 11,80% -18,12% 18,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -55,26% -30,36% 0,41% 1,10% 78,01% 28,41% 50,96% 22,73% -3,95% 4,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,73% 80,58% 31,94% 78,62% 86,25% 87,22% 86,55% 75,34% 1,94% 12,38%
Rörelsekapital/omsättning 494,53% 280,04% -4,45% 74,28% 85,87% -32,55% 93,83% 35,49% 4,49% 8,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,62% 92,75% 75,87% 81,52% 72,86% 72,15% 74,55% 94,66% 89,03% 87,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 535,79% 721,83% 60,80% 213,92% 254,75% 48,19% 432,13% 497,19% 205,71% 124,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...