Visa allt om C.M.A. Combined Maritime Agencies Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om C.M.A. Combined Maritime Agencies Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 799 41 215 31 386 52 059 48 237 59 270 29 567 68 026 113 117 71 646
Övrig omsättning 66 160 70 145 - 644 839 176 69 129
Rörelseresultat (EBIT) -227 1 004 277 1 430 611 1 228 1 075 1 016 1 721 1 317
Resultat efter finansnetto -248 1 395 450 1 601 657 1 289 1 131 1 115 1 850 1 389
Årets resultat -40 949 323 814 435 642 1 469 570 926 672
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 163 14 21 31 28 88 184 277 227 157
Omsättningstillgångar 4 217 6 674 8 270 11 285 14 979 12 201 9 854 14 180 25 565 9 808
Tillgångar 4 381 6 688 8 291 11 315 15 007 12 289 10 038 14 457 25 792 9 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 560 2 190 1 541 1 818 1 404 1 569 2 177 1 288 1 568 1 272
Obeskattade reserver 812 1 020 870 870 570 570 215 1 152 880 388
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 008 3 477 5 879 8 627 13 033 10 150 7 646 12 017 23 344 8 305
Skulder och eget kapital 4 381 6 688 8 291 11 315 15 007 12 289 10 038 14 457 25 792 9 965
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 293 1 569 1 524 1 489 1 472 1 440 1 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 946 1 890 1 959 1 157 860 852 1 054 685 838 653
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 438 869 919 973 1 008 695 1 000 1 765 1 735 921
Utdelning till aktieägare 0 700 300 600 400 600 1 250 580 850 630
Omsättning 8 865 41 375 31 456 52 204 48 237 59 914 30 406 68 202 113 186 71 775
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 6 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 200 10 304 6 277 8 677 8 040 11 854 5 913 13 605 22 623 14 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 362 731 587 571 606 626 664 854 846 621
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -224 1 011 277 1 453 671 1 309 1 167 1 110 1 803 1 410
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -78,65% 31,32% -39,71% 7,92% -18,61% 100,46% -56,54% -39,86% 57,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,16% 21,16% 5,55% 14,25% 4,45% 10,51% 11,34% 7,75% 7,32% 18,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,57% 3,43% 1,47% 3,10% 1,38% 2,18% 3,85% 1,65% 1,67% 2,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,74% 7,76% 7,62% 5,11% 4,03% 3,46% 7,47% 3,18% 1,96% 2,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,24% 44,64% 26,77% 22,06% 12,15% 16,19% 23,27% 14,78% 8,54% 15,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,19% 191,95% 140,67% 130,81% 114,93% 120,21% 128,88% 118,00% 109,51% 118,10%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...