Visa allt om Fladen Fishing Aktiebolag
Visa allt om Fladen Fishing Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-10 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 92 076 93 474 106 577 93 249 76 616 77 471 79 111 77 054 74 893 70 852
Övrig omsättning 1 720 1 644 1 591 1 109 1 117 967 2 144 816 441 -
Rörelseresultat (EBIT) 11 359 13 022 14 262 11 648 10 070 9 848 10 913 8 945 10 264 7 344
Resultat efter finansnetto 11 331 13 006 14 177 11 950 10 194 9 947 10 912 8 977 10 553 7 502
Årets resultat 8 893 10 087 10 978 9 217 7 805 7 068 7 861 6 515 7 381 5 304
Balansräkningar (tkr)
2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-10 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 320 24 278 24 289 18 203 17 899 13 450 13 044 12 011 8 723 8 974
Omsättningstillgångar 71 284 67 188 60 155 59 591 54 653 50 642 48 610 50 095 49 368 42 244
Tillgångar 95 604 91 466 84 444 77 794 72 552 64 092 61 654 62 106 58 091 51 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 637 80 348 73 858 63 578 56 171 48 604 46 537 44 677 43 103 37 163
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 698 4 568 4 275 3 967 3 701 4 304 3 990 3 703 3 702 3 243
Långfristiga skulder 0 0 0 2 500 4 500 4 500 6 500 5 943 4 564 4 972
Kortfristiga skulder 5 269 6 550 6 311 7 749 8 180 6 684 4 627 7 783 6 722 5 840
Skulder och eget kapital 95 604 91 466 84 444 77 794 72 552 64 092 61 654 62 106 58 091 51 218
Löner & utdelning (tkr)
2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2011-10
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 570 568 560 569 - 0 0 639 644 900
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 549 6 909 7 597 7 824 5 811 5 181 5 642 4 322 4 480 3 821
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 320 2 984 2 886 2 815 2 041 2 108 2 432 2 058 1 962 1 914
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 93 796 95 118 108 168 94 358 77 733 78 438 81 255 77 870 75 334 70 852
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 19 21 21 16 14 15 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 115 4 920 5 075 4 440 4 789 5 534 5 274 5 137 4 993 5 061
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 580 551 526 534 491 521 538 468 472 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 608 14 280 15 290 12 776 11 063 10 340 11 839 9 589 10 784 7 997
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,50% -12,29% 14,29% 21,71% -1,10% -2,07% 2,67% 2,89% 5,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,91% 14,28% 16,97% 15,72% 14,44% 15,96% 18,00% 14,53% 18,33% 14,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,37% 13,97% 13,45% 13,12% 13,67% 13,20% 14,03% 11,71% 14,22% 10,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,67% 29,54% 26,95% 27,29% 26,94% 25,42% 24,44% 22,71% 25,89% 23,77%
Rörelsekapital/omsättning 71,70% 64,87% 50,52% 55,60% 60,66% 56,74% 55,60% 54,91% 56,94% 51,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,57% 87,84% 87,46% 81,73% 77,42% 75,83% 75,48% 71,94% 74,20% 72,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 909,94% 720,61% 582,19% 487,71% 430,72% 482,93% 675,49% 426,24% 506,02% 500,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-10 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 88 316 89 328 102 441 89 503 75 252 76 796 79 111 77 054 74 893 70 852
Övrig omsättning 366 147 128 43 142 - 39 159 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 9 419 10 387 11 878 10 332 9 185 8 887 8 676 8 101 9 575 7 094
Resultat efter finansnetto 10 598 12 075 12 858 10 388 9 392 9 799 8 797 8 147 9 904 7 351
Årets resultat 8 306 9 142 9 395 7 518 9 183 6 298 5 553 5 342 5 863 4 458
Balansräkningar (tkr)
2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10 2011-10 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 088 20 683 20 657 9 569 14 525 4 388 3 776 3 779 3 576 3 649
Omsättningstillgångar 69 219 64 534 57 558 57 084 54 285 50 189 48 513 50 906 49 357 42 244
Tillgångar 90 307 85 217 78 215 66 653 68 810 54 577 52 289 54 685 52 933 45 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 872 62 066 56 124 47 729 41 711 34 028 32 730 33 178 33 003 28 580
Obeskattade reserver 16 695 16 437 15 658 14 624 13 396 16 003 14 846 13 752 12 967 11 375
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 740 6 714 6 433 4 300 13 703 4 546 4 713 7 755 6 963 5 938
Skulder och eget kapital 90 307 85 217 78 215 66 653 68 810 54 577 52 289 54 685 52 933 45 893
Löner & utdelning (tkr)
2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
2011-10
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 570 568 560 569 - 0 0 639 644 900
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 6 549 6 909 7 597 7 827 5 811 5 181 5 642 4 322 4 480 3 821
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 320 2 984 2 886 2 815 2 041 2 181 2 432 2 058 1 962 1 914
Utdelning till aktieägare 0 3 500 1 000 1 000 1 500 1 500 5 000 6 000 5 010 1 440
Omsättning 88 682 89 475 102 569 89 546 75 394 76 796 79 150 77 213 74 903 70 852
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 19 21 21 16 14 15 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 906 4 701 4 878 4 262 4 703 5 485 5 274 5 137 4 993 5 061
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 580 551 526 534 491 526 538 468 472 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 502 10 931 12 312 10 703 9 564 9 159 9 001 8 290 9 702 7 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,13% -12,80% 14,46% 18,94% -2,01% -2,93% 2,67% 2,89% 5,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,80% 14,22% 16,49% 15,70% 13,74% 18,08% 16,95% 14,96% 18,82% 16,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,06% 13,57% 12,59% 11,69% 12,57% 12,85% 11,20% 10,62% 13,30% 10,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,25% 26,92% 24,66% 25,20% 26,12% 25,43% 25,28% 23,35% 26,46% 24,39%
Rörelsekapital/omsättning 70,74% 64,73% 49,91% 58,97% 53,93% 59,43% 55,37% 56,00% 56,61% 51,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,47% 87,88% 87,37% 88,72% 74,97% 83,96% 83,52% 79,20% 79,99% 80,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 709,47% 689,14% 555,91% 857,98% 266,15% 720,35% 661,11% 438,23% 488,35% 492,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...