Visa allt om Knut Jönson Ingenjörsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Knut Jönson Ingenjörsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 72 292 245 279 352 363 461 469 422 221
Övrig omsättning 30 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -355 -176 -220 -187 -117 -142 -140 -93 -126 -241
Resultat efter finansnetto 3 308 3 089 3 516 5 079 4 976 4 996 3 021 2 067 2 370 1 023
Årets resultat 3 308 3 089 3 577 5 029 4 984 4 985 3 140 2 155 2 288 1 020
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 782 20 341 15 112 6 023 4 749 5 092 5 691 6 952 4 656 4 784
Omsättningstillgångar 14 822 14 929 19 448 27 011 25 217 21 934 16 334 12 145 12 357 9 775
Tillgångar 35 604 35 270 34 560 33 033 29 966 27 026 22 025 19 097 17 014 14 559
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 715 34 407 33 818 32 241 29 212 26 228 21 243 18 153 15 998 13 710
Obeskattade reserver 0 0 0 85 85 201 284 408 518 492
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 890 864 742 707 669 597 498 536 499 357
Skulder och eget kapital 35 604 35 270 34 560 33 033 29 966 27 026 22 025 19 097 17 014 14 559
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 95 210 100 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 162 157 208 215 140 85 0 0 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 40 31 41 26 23 28 22 15 14
Utdelning till aktieägare 2 500 3 000 2 500 2 000 2 000 2 000 0 50 0 0
Omsättning 102 292 245 279 352 363 461 469 422 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 72 292 245 279 352 363 461 469 422 221
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 211 201 187 249 251 221 228 232 187 191
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -296 -117 -161 -128 -58 -28 -24 37 22 -93
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -75,34% 19,18% -12,19% -20,74% -3,03% -21,26% -1,71% 11,14% 90,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,56% 9,01% 10,25% 15,44% 16,83% 18,75% 14,31% 11,12% 13,94% 7,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4 725,00% 1 088,70% 1 445,31% 1 828,32% 1 432,95% 1 396,14% 683,51% 452,67% 562,09% 490,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19 350,00% 4 816,78% 7 635,10% 9 427,96% 6 973,86% 5 877,96% 3 435,14% 2 475,27% 2 809,95% 4 261,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,50% 97,55% 97,85% 97,80% 97,69% 97,60% 97,40% 96,63% 96,22% 96,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 665,39% 1 727,89% 2 621,02% 3 820,51% 3 769,36% 3 674,04% 3 279,92% 2 265,86% 2 476,35% 2 738,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...