Visa allt om Lars Ekberg Köpmannahus Aktiebolag
Visa allt om Lars Ekberg Köpmannahus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 420 14 594 14 465 18 882 22 412 24 097 24 833 26 641 30 957 34 552
Övrig omsättning - - 58 837 180 596 - 195 15 53
Rörelseresultat (EBIT) 272 -1 200 -1 260 -236 -1 426 664 -62 -2 283 -1 670 -776
Resultat efter finansnetto 42 -1 354 -1 659 -907 -1 788 291 148 -3 285 -888 2 215
Årets resultat 42 -1 354 -1 659 -907 -1 788 291 148 -3 285 -888 1 935
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 137 132 126 189 189 1 329 888 968 911
Omsättningstillgångar 5 028 6 665 8 548 8 237 8 037 8 431 7 358 5 954 7 058 8 935
Tillgångar 5 131 6 801 8 680 8 363 8 226 8 620 8 686 6 842 8 026 9 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -4 860 -4 902 -3 547 -1 938 -1 031 757 465 -1 183 2 102 4 005
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 81 81 81 86 86 353
Långfristiga skulder 5 893 7 363 4 327 2 009 2 088 2 216 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 098 4 340 7 900 8 293 7 088 5 567 8 140 7 939 5 838 5 488
Skulder och eget kapital 5 131 6 801 8 680 8 363 8 226 8 620 8 686 6 842 8 026 9 846
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 980 771 1 295 1 122 1 284
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 542 3 247 2 728 3 180 3 825 2 441 2 466 2 992 3 315 3 449
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 413 821 866 1 026 1 160 1 057 1 001 1 808 2 113 2 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501
Omsättning 8 420 14 594 14 523 19 719 22 592 24 693 24 833 26 836 30 972 34 605
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 11 10 12 14 12 12 16 19 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 403 1 327 1 447 1 574 1 601 2 008 2 069 1 665 1 629 1 571
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 323 367 368 364 372 378 357 386 348 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 279 -1 175 -1 228 -213 -1 391 704 -11 -2 220 -1 592 -685
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,31% 0,89% -23,39% -15,75% -6,99% -2,96% -6,79% -13,94% -10,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,30% -16,48% -15,88% -2,82% -17,34% 8,26% 4,16% -32,42% -4,88% 23,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,23% -7,68% -9,53% -1,25% -6,36% 2,95% 1,45% -8,33% -1,27% 6,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,77% 41,20% 38,24% 41,37% 38,69% 41,92% 40,04% 35,40% 37,15% 36,91%
Rörelsekapital/omsättning 11,05% 15,93% 4,48% -0,30% 4,23% 11,89% -3,15% -7,45% 3,94% 9,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -94,72% -72,08% -40,86% -23,17% -12,53% 8,78% 5,35% -17,29% 26,19% 40,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,67% 24,01% 31,11% 26,15% 16,46% 35,10% 31,25% 20,64% 47,09% 88,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...