Visa allt om Anders Myrén Aktiebolag
Visa allt om Anders Myrén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 607 1 344 1 372 1 375 1 548 1 727 1 174 1 309 1 423 1 614
Övrig omsättning - - - 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 376 93 155 167 159 245 76 48 -8 91
Resultat efter finansnetto 376 94 159 174 164 244 76 49 -8 92
Årets resultat 290 71 121 136 121 180 58 43 37 66
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 140 147 0 0 41 60 34 43 52 45
Omsättningstillgångar 859 780 937 953 908 860 688 779 709 929
Tillgångar 999 928 937 953 950 920 723 822 761 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 716 526 555 534 498 477 397 439 496 559
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 8 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 402 382 419 452 443 325 384 256 346
Skulder och eget kapital 999 928 937 953 950 920 723 822 761 975
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 396 - - 595 456 520 569 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 510 121 515 538 38 14 37 53 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 286 293 292 277 307 227 255 361 333
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Omsättning 1 607 1 344 1 372 1 379 1 548 1 727 1 174 1 309 1 423 1 614
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 804 672 686 688 774 864 587 655 712 1 614
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 430 414 421 421 429 496 370 421 510 1 018
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 420 130 155 167 163 254 85 57 4 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,57% -2,04% -0,22% -11,18% -10,36% 47,10% -10,31% -8,01% -11,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,64% 10,13% 16,97% 18,26% 17,26% 26,63% 10,51% 5,96% -0,92% 9,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,40% 6,99% 11,59% 12,65% 10,59% 14,19% 6,47% 3,74% -0,49% 5,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,48% 100,00% 100,00% 100,00% 99,86% 98,33%
Rörelsekapital/omsättning 35,84% 28,12% 40,45% 38,84% 29,46% 24,15% 30,92% 30,18% 31,83% 36,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,67% 56,68% 59,23% 56,03% 52,42% 51,85% 54,91% 53,41% 65,93% 62,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 303,53% 194,03% 245,29% 227,45% 200,88% 194,13% 211,69% 202,86% 276,95% 268,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...