Visa allt om Motorproffs i Sundsvall Aktiebolag
Visa allt om Motorproffs i Sundsvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 333 3 384 3 241 3 236 3 107 3 108 3 184 2 955 2 428 2 353
Övrig omsättning - - - - - 3 2 23 3 32
Rörelseresultat (EBIT) 224 105 181 177 19 -3 -30 225 76 156
Resultat efter finansnetto 213 98 172 169 5 -13 -47 200 51 132
Årets resultat 125 55 100 99 5 -13 1 105 36 110
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 26 44 64 39 38 47 69 62 72
Omsättningstillgångar 934 767 730 593 646 555 583 608 458 303
Tillgångar 944 792 774 658 685 593 630 677 520 375
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 337 272 277 237 138 132 145 144 39 3
Obeskattade reserver 164 111 85 42 0 0 0 51 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Kortfristiga skulder 444 409 411 379 547 461 485 481 480 320
Skulder och eget kapital 944 792 774 658 685 593 630 677 520 375
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 598 610 529 626 527 433 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 210 1 123 511 493 419 409 247 218 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 431 454 443 424 378 386 316 281 220
Utdelning till aktieägare 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 333 3 384 3 241 3 236 3 107 3 111 3 186 2 978 2 431 2 385
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 833 846 810 809 777 777 796 985 809 784
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 342 328 302 295 296 271 282 305 247 187
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 239 123 201 205 41 21 2 256 104 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,51% 4,41% 0,15% 4,15% -0,03% -2,39% 7,75% 21,71% 3,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,05% 13,76% 23,39% 26,90% 2,77% -0,51% -4,76% 33,23% 14,81% 41,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,81% 3,22% 5,58% 5,47% 0,61% -0,10% -0,94% 7,61% 3,17% 6,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,45% 58,57% 58,93% 59,24% 55,52% 52,80% 53,11% 55,87% 52,31% 45,13%
Rörelsekapital/omsättning 14,70% 10,58% 9,84% 6,61% 3,19% 3,02% 3,08% 4,30% -0,91% -0,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,25% 45,28% 44,35% 41,00% 20,15% 22,26% 23,02% 26,82% 7,50% 0,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 190,09% 168,46% 154,74% 134,30% 103,29% 101,08% 89,28% 108,73% 78,12% 64,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...