Visa allt om Boove Aktiebolag
Visa allt om Boove Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 21 816 19 635 17 872 17 095 15 755 8 662 16 090 15 349 15 291 15 835
Övrig omsättning 293 10 - 24 126 - - 203 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 116 433 776 673 301 222 1 275 1 307 1 197 873
Resultat efter finansnetto 952 275 619 478 102 175 1 263 1 263 1 089 793
Årets resultat 719 209 283 386 153 80 701 182 214 18
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 471 273 325 216 0 1 20 39 673 894
Omsättningstillgångar 11 558 11 103 11 475 9 800 9 828 9 565 12 102 11 713 10 329 9 299
Tillgångar 12 029 11 375 11 799 10 016 9 828 9 567 12 122 11 752 11 002 10 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 499 3 780 3 571 3 288 2 901 2 749 2 669 1 968 1 786 1 572
Obeskattade reserver 1 094 1 075 1 080 878 948 1 138 1 085 780 780 665
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 495 1 877 2 182 1 543 1 326 693 933 472 858 895
Kortfristiga skulder 4 941 4 644 4 966 4 306 4 652 4 987 7 435 8 532 7 579 7 060
Skulder och eget kapital 12 029 11 375 11 799 10 016 9 828 9 567 12 122 11 752 11 002 10 193
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 1 802 1 500 1 521 1 399 1 298 1 392 1 344 1 565 1 461
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 799 576 582 528 456 446 422 507 479
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 109 19 645 17 872 17 119 15 881 8 662 16 090 15 552 15 291 15 835
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 363 3 927 4 468 4 274 3 939 2 166 5 363 3 837 3 058 3 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 517 526 528 530 484 428 620 461 416 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 244 488 870 728 302 241 1 294 1 332 1 441 1 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,11% 9,86% 4,55% 8,51% 81,89% - 4,83% 0,38% -3,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,36% 4,06% 6,60% 6,77% 3,08% 2,39% 10,62% 11,29% 11,10% 8,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,16% 2,35% 4,36% 3,97% 1,92% 2,64% 8,00% 8,65% 7,99% 5,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,95% 31,51% 34,22% 39,24% 36,19% 43,93% 41,99% 36,10% 40,32% 40,64%
Rörelsekapital/omsättning 30,33% 32,90% 36,42% 32,14% 32,85% 52,85% 29,01% 20,72% 17,98% 14,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,50% 40,60% 37,40% 39,66% 36,63% 37,50% 28,61% 21,64% 21,34% 20,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,69% 148,79% 143,33% 138,55% 98,56% 112,55% 104,94% 82,79% 78,59% 80,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...