Visa allt om RT i Torsås AB
Visa allt om RT i Torsås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 27 171 923 3 252 4 074 5 889 3 753 4 723 5 887 4 778
Övrig omsättning 11 - 19 460 - - 58 - 18 -
Rörelseresultat (EBIT) -311 -233 392 307 -281 -239 -465 120 215 -344
Resultat efter finansnetto -29 165 693 544 -62 -201 -230 412 516 -60
Årets resultat 16 95 405 543 -62 -201 -230 303 388 -60
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 446 462 373 274 512 562 748 941 1 170 1 573
Omsättningstillgångar 1 348 1 541 3 045 3 459 2 782 2 723 2 691 2 604 2 342 1 990
Tillgångar 1 794 2 003 3 418 3 733 3 294 3 285 3 438 3 545 3 512 3 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 247 232 2 737 2 332 1 789 1 851 2 052 2 282 1 979 1 591
Obeskattade reserver 164 214 173 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 358 1 532 483 1 376 1 480 1 409 1 361 1 238 1 509 1 947
Skulder och eget kapital 1 794 2 003 3 418 3 733 3 294 3 285 3 438 3 545 3 512 3 563
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 234 240 120 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 64 120 569 1 036 906 1 016 816 1 093 1 082
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 7 15 194 345 277 494 454 566 582
Utdelning till aktieägare 0 0 2 600 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 171 942 3 712 4 074 5 889 3 811 4 723 5 905 4 778
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 4 5 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 171 923 813 815 1 178 751 945 981 796
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 71 132 191 276 237 349 303 299 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -311 -233 392 307 -281 -238 -442 146 241 -296
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,21% -81,47% -71,62% -20,18% -30,82% 56,91% -20,54% -19,77% 23,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,51% 8,24% 20,30% 14,60% -1,58% -6,00% -6,66% 11,73% 15,32% -1,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -100,00% 96,49% 75,19% 16,76% -1,28% -3,35% -6,10% 8,81% 9,14% -1,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -66,67% 80,70% 76,38% 33,27% 41,53% 58,89% 26,54% 40,93% 50,62% 30,66%
Rörelsekapital/omsättning -37,04% 5,26% 277,57% 64,05% 31,96% 22,31% 35,44% 28,92% 14,15% 0,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,90% 19,92% 84,02% 62,47% 54,31% 56,35% 59,69% 64,37% 56,35% 44,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,13% 100,00% 626,50% 246,08% 164,59% 166,71% 167,23% 164,62% 97,15% 84,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...