Visa allt om Q-MATIC AB
Visa allt om Q-MATIC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 282 627 271 277 300 366 249 284 261 366 280 104 253 856 252 118 255 304 240 605
Övrig omsättning 3 112 1 771 7 962 7 381 2 664 8 839 14 234 19 071 6 806 1 108
Rörelseresultat (EBIT) 53 169 56 106 88 241 57 261 58 685 82 485 85 893 83 509 64 675 72 864
Resultat efter finansnetto 55 369 59 985 91 749 46 534 60 925 81 723 86 669 92 259 78 485 74 539
Årets resultat -10 647 -20 237 67 082 30 805 39 524 59 648 62 427 67 690 90 463 44 723
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 275 699 211 418 199 792 195 824 201 218 190 813 146 846 134 841 131 901 90 982
Omsättningstillgångar 139 899 148 071 155 979 157 512 159 516 181 762 153 854 134 752 105 182 126 139
Tillgångar 415 598 359 489 355 771 353 336 360 734 372 575 300 700 269 593 237 083 217 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 854 108 523 134 706 116 385 133 301 119 994 113 581 116 596 111 618 144 524
Obeskattade reserver 14 227 14 976 15 876 9 688 9 652 3 368 2 783 2 163 1 788 44 605
Avsättningar (tkr) 2 066 1 958 1 428 965 1 038 1 144 1 425 1 069 660 504
Långfristiga skulder 24 365 12 138 14 174 11 276 15 102 21 143 0 10 080 0 0
Kortfristiga skulder 277 086 221 894 189 587 215 022 201 641 226 926 182 911 139 685 123 017 27 488
Skulder och eget kapital 415 598 359 489 355 771 353 336 360 734 372 575 300 700 269 593 237 083 217 121
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 0 0 0 1 215 3 934
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - 0 - 296
Löner till övriga anställda 60 961 58 291 57 063 55 782 59 825 54 933 47 365 48 375 40 632 35 635
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 621 27 614 19 734 17 616 18 275 17 434 16 550 19 781 16 988 23 656
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 000
Omsättning 285 739 273 048 308 328 256 665 264 030 288 943 268 090 271 189 262 110 241 713
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 97 105 103 100 106 99 90 94 102 86
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 914 2 584 2 916 2 493 2 466 2 829 2 821 2 682 2 503 2 798
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 862 818 746 734 737 731 710 725 577 735
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 71 009 71 183 101 555 67 959 71 298 91 344 90 822 87 310 69 241 77 450
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,18% -9,68% 20,49% -4,62% -6,69% 10,34% 0,69% -1,25% 6,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,58% 19,13% 26,06% 16,65% 17,02% 22,44% 29,05% 34,42% 33,65% 34,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,97% 25,35% 30,87% 23,59% 23,49% 29,85% 34,41% 36,80% 31,25% 31,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,45% 63,12% 62,09% 58,66% 60,73% 59,64% 64,15% 64,73% 61,17% 61,34%
Rörelsekapital/omsättning -48,54% -27,21% -11,19% -23,07% -16,12% -16,12% -11,45% -1,96% -6,99% 41,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,22% 33,44% 41,34% 34,96% 38,92% 32,87% 38,45% 43,83% 47,62% 81,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,11% 54,34% 67,62% 63,61% 68,71% 66,84% 71,72% 81,09% 60,75% 342,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...