Visa allt om Tage & Söners Industrientreprenad AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 49 214 38 229 30 506 34 965 40 989 34 490 35 889 33 486 35 932 28 271
Övrig omsättning 0 0 7 021 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 960 2 489 6 981 3 175 2 930 3 585 3 098 471 2 350 1 311
Resultat efter finansnetto 3 951 2 483 6 434 3 063 2 870 3 524 2 973 282 2 142 1 074
Årets resultat 35 30 -1 523 124 415 2 218 1 993 117 815 610
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 456 960 10 074 24 942 26 708 26 598 27 917 29 092 29 527 25 651
Omsättningstillgångar 21 545 24 397 9 617 17 342 6 743 5 031 5 464 6 828 15 858 10 638
Tillgångar 23 001 25 357 19 691 42 284 33 451 31 629 33 381 35 920 45 385 36 289
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 127 10 092 10 062 11 585 11 461 11 045 8 827 6 552 6 435 5 620
Obeskattade reserver 20 520 1 072 4 210 4 825 4 504 3 832 3 425 3 330 2 323
Avsättningar (tkr) 29 4 24 417 362 296 231 9 34 26
Långfristiga skulder 1 918 6 003 702 13 961 2 533 3 009 3 431 3 979 4 562 5 039
Kortfristiga skulder 10 906 8 738 7 832 12 111 14 270 12 773 17 060 21 955 31 024 23 282
Skulder och eget kapital 23 001 25 357 19 691 42 284 33 451 31 629 33 381 35 920 45 385 36 289
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 658 662 506 739 696 600 589 591 684 591
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 914 8 163 7 330 6 967 7 261 7 139 7 276 6 603 6 358 5 772
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 119 4 113 3 680 3 078 3 354 3 096 3 221 2 765 3 189 2 358
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 49 214 38 229 37 527 34 965 40 989 34 490 35 889 33 486 35 932 28 271
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 23 19 19 19 18 20 19 20 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 344 1 662 1 606 1 840 2 157 1 916 1 794 1 762 1 797 1 663
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 700 563 606 568 595 602 554 524 512 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 680 2 489 8 709 3 175 4 716 5 194 4 706 2 550 4 342 2 194
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,73% 25,32% -12,75% -14,70% 18,84% -3,90% 7,18% -6,81% 27,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,23% 9,82% 35,45% 7,51% 8,76% 11,33% 9,29% 1,31% 5,19% 3,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,05% 6,51% 22,88% 9,09% 7,15% 10,39% 8,64% 1,41% 6,56% 4,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,31% 10,18% 4,98% 14,33% 11,53% 15,46% 13,02% 6,21% 10,89% 10,02%
Rörelsekapital/omsättning 21,62% 40,96% 5,85% 14,96% -18,36% -22,45% -32,31% -45,17% -42,21% -44,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,10% 41,40% 55,35% 35,16% 45,51% 46,03% 35,40% 25,68% 19,59% 20,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,58% 272,74% 115,81% 138,87% 43,42% 35,25% 29,72% 29,16% 49,62% 43,85%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...