Visa allt om H.A. Stålbygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 420 42 164 36 165 54 484 68 603 67 172 39 227 52 801 59 460 65 916
Övrig omsättning 1 636 204 91 773 417 303 31 6 926 7 200 0
Rörelseresultat (EBIT) 65 146 -45 -6 295 -2 124 563 2 063 3 424 925 3 469
Resultat efter finansnetto 42 100 -122 -5 905 -2 142 504 3 535 3 388 883 3 500
Årets resultat 814 671 413 -5 014 1 954 1 973 1 888 615 1 816
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 319 16 561 17 655 18 861 18 961 20 591 18 790 18 151 9 775 2 332
Omsättningstillgångar 576 2 243 14 686 7 368 14 272 15 915 14 137 10 054 28 698 24 311
Tillgångar 15 895 18 804 32 341 26 229 33 233 36 507 32 927 28 205 38 473 26 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 227 10 413 9 741 9 328 16 042 17 541 16 587 14 615 12 727 12 333
Obeskattade reserver 0 0 0 0 891 2 510 3 439 2 984 2 144 2 144
Avsättningar (tkr) 315 750 535 1 000 750 1 200 1 200 1 850 1 375 1 906
Långfristiga skulder 0 2 387 350 255 0 0 3 177 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 354 5 254 21 715 15 645 15 550 15 256 8 524 8 757 22 227 10 261
Skulder och eget kapital 15 895 18 804 32 341 26 229 33 233 36 507 32 927 28 205 38 473 26 643
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 420 3 776 6 053 5 279 4 884
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 1 086 1 608 2 482 2 193 2 051
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 700 1 500 0 0 0 0
Omsättning 2 056 42 368 36 256 55 257 69 020 67 475 39 258 59 727 66 660 65 916
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 4 5 8 8 7 8 13 11 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 420 10 541 7 233 6 811 8 575 9 596 4 903 4 062 5 405 5 493
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 604 646 696 692 689 695 757 757 744 640
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 677 1 295 1 161 -5 093 -1 029 1 410 2 980 3 851 1 442 4 080
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,00% 16,59% -33,62% -20,58% 2,13% 71,24% -25,71% -11,20% -9,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,41% 0,78% -0,14% -22,36% -6,38% 1,55% 11,04% 12,25% 2,50% 13,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,48% 0,35% -0,12% -10,76% -3,09% 0,84% 9,26% 6,55% 1,62% 5,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,62% 18,22% 24,92% 14,06% 19,42% 23,00% 34,14% 30,04% 73,79% 86,56%
Rörelsekapital/omsättning -899,52% -7,14% -19,44% -15,19% -1,86% 0,98% 14,31% 2,46% 10,88% 21,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,63% 55,38% 30,12% 35,56% 50,36% 53,41% 58,52% 60,07% 37,19% 52,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,23% 42,69% 67,63% 47,09% 91,78% 104,32% 165,85% 114,81% 129,11% 221,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!