Visa allt om SetEl.se i Simrishamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 656 8 571 9 010 6 775 6 138 4 336 4 256 5 032 5 880 4 366
Övrig omsättning 84 168 27 11 47 0 38 49 231 62
Rörelseresultat (EBIT) 18 555 583 1 214 1 187 -42 111 -77 -70 152
Resultat efter finansnetto 2 552 580 1 216 1 182 -50 99 -89 -83 145
Årets resultat 23 373 450 948 888 -22 92 -71 2 94
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 129 151 177 190 165 119 73 93 112 8
Omsättningstillgångar 2 497 3 107 2 863 3 273 2 167 1 174 1 236 1 206 1 488 1 494
Tillgångar 2 626 3 257 3 040 3 462 2 333 1 292 1 309 1 299 1 600 1 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 531 1 858 2 026 1 378 490 512 420 491 489
Obeskattade reserver 0 85 17 18 23 0 29 29 47 136
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 700 1 724 24 24 24 42 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 783 918 1 141 1 393 907 760 769 850 1 062 877
Skulder och eget kapital 2 626 3 257 3 040 3 462 2 333 1 292 1 309 1 299 1 600 1 502
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 1 545 1 371 979 1 841 2 049 1 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 438 405 332 635 547 457
Utdelning till aktieägare 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 740 8 739 9 037 6 786 6 185 4 336 4 294 5 081 6 111 4 428
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 8 8 6 5 4 6 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 109 1 429 1 126 847 1 023 867 1 064 839 840 728
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 358 433 366 367 341 370 339 434 387 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 88 631 653 1 292 1 250 3 131 -57 -49 155
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,34% -4,87% 32,99% 10,38% 41,56% 1,88% -15,42% -14,42% 34,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,69% 17,04% 19,18% 35,15% 50,92% -3,17% 8,48% -5,85% -4,31% 10,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,27% 6,48% 6,47% 17,96% 19,35% -0,95% 2,61% -1,51% -1,17% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,33% 52,60% 62,49% 65,95% 67,06% 60,72% 54,84% 64,27% 58,64% 58,84%
Rörelsekapital/omsättning 25,75% 25,54% 19,11% 27,75% 20,53% 9,55% 10,97% 7,07% 7,24% 14,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,45% 18,34% 61,55% 58,93% 59,83% 37,93% 40,84% 33,98% 32,85% 39,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,05% 277,34% 200,53% 206,89% 194,60% 79,21% 91,55% 62,35% 80,98% 78,79%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...